Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan bilen Eýran Sarahs terminaly arkaly söwda hyzmatdaşlygyny gaýtadan dikelder

16:2220.05.2022
0
26347
Türkmenistan bilen Eýran Sarahs terminaly arkaly söwda hyzmatdaşlygyny gaýtadan dikelder

2022-nji ýylyň 1-nji iýunyndan Türkmenistan Sarahs serhet terminalynyň üsti bilen Eýran Yslam Respublikasyna özara söwda hyzmatdaşlygyny gaýtadan dikelder.

Şunuň bilen baglylykda, «Türkmenulaggözegçilik» döwlet kärhanasynyň resmi saýtynda «Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr mümkinçiliklerini doly kuwwatlylygyna ulanmak, halkara gatnawlarynda ýük dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak maksady bilen, bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, 2022-nji ýylyň 1-nji iýunyndan daşary ýurt awtoulag serişdeleriniň sürüjileri bilen bilelikde Sarahs-Farap-Sarahs ugurlary boýunça ýurdumyzyň çäginden üstaşyr geçmekleri ýola goýulýar» – diýlip, habar berilýär.

Belläp geçsek, Sarahs serhet terminaly Türkmenistanyň serhedine ýayn bolan, Eýranyň Demirgazyk-Gündogaryndaky Horasan-Razawi welaýatynda ýerleşýär.

Mundan öň hem Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleriniň ulag ulgamy, ylym we bilim, medeniýet we sungat ugurlarynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy artdyrmak barada ylalaşandyklaryny habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň