Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

22:0213.05.2022
0
3144
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň orunbasary Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana, Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Mohammed bin Raşid Al Maktuma, Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Mansur bin Zaýed Al Nahaýýana Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň biwagt aradan çykmagy zerarly gynanç hatlaryny iberdi.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Prezident Serdar Berdimuhamedow gynanç hatynda: «Görnükli döwlet Baştutany bolmak bilen, Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýan Birleşen Arap Emirlikleriniň ynamly öňe gitmegine, şol bir wagtyň özünde hem dünýäniň ýurtlary, şol sanda Türkmenistan bilen oňyn we özara bähbitli gatnaşyklaryň ösdürilmegine saldamly goşandyny goşdy» diýip, belläp geçdi.

Habarda bellenilişi ýaly, «Goý, Gudraty Güýçli Allatagala şu agyr pursatda ruhy durnuklylyk we sabyrlylyk bersin!» diýip, döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedow dileg etdi hem-de merhumyň ýakynlaryna ýene-de bir gezek gynanjyny bildirmek bilen, ýürekden duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň