Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen arheologlary Dehistan gadymy ýadygärliginde geçirilen gözlegleriň netijeleri bilen tanyşdyrarlar

23:2314.04.2022
0
7728
Türkmen arheologlary Dehistan gadymy ýadygärliginde geçirilen gözlegleriň netijeleri bilen tanyşdyrarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedowa bu ýerde geçirilen Hökümetiň göçme mejlisiniň dowamynda şu ýylyň 16-njy aprelinde «Dehistan» taryhy-medeni ýadygärlikler toplumynda meýdan şertlerindäki ylmy-amaly maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, maslahatyň maksatnamasy alymlaryň ýadygärlikleriň taryhy-medeni ähmiýetine hem-de arheologik tapyndylaryň aýratynlyklaryna bagyşlanan çykyşlaryny özünde jemlär. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berilýär.

Döwlet Baştutany wise-premýer M.Mämmedowanyň hasabatyny diňläp, meýilleşdirilen çäreleriň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy hem-de döwrüň talabyna laýyklykda, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek meselesine ünsi çekip, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Belläp geçsek, Dehistan öz döwründe diňe bir 200 gektar meýdany tutýan paýtagt şäheri bolman, eýsem, galalar ulgamyny we ownukly-irili obalary özünde birleşdirýän, gür ilatly welaýat bolupdyr. Hazar deňziniň kenarynyň Köpetdagyň baýyrlaryna çenli uzalyp gidýän günorta-gündogar bölegi häzirki döwrüň geografik kartalarynda «Misserian düzlügi» diýlip atlandyrylýar. Ir döwürlerde bu ýerde «Girkaniýa» ady bilen meşhur bolan bag-bakjaly, giň oazis bolupdyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň