Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda 2022-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine seredildi

15:2909.03.2022
0
4467
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda 2022-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine seredildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda 2022-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 4-nji martda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurduň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

«Nebit-gaz» gazetiniň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowyň ýolbaşçylygynda geçirilen hasabat ýygnagynda Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory D.Çişiýew, «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy» ÝGPJ-niň baş direktory M.Pirliýew hem-de toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary çykyş etdiler.

Çykyş edenler türkmen Lideri tarapyndan ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň öňünde goýan wezipeleri, hususan-da, nebit we gaz serişdeleriniň gazylyp alynýan hem-de gaýtadan işlenilýän mukdaryny artdyrmak, şunuň bilen baglylykda, häzirki zamanyň sanly tehnologiýalaryny ulanmak we önümçilik hem-de düzümleýin desgalary kämilleşdirmek, şeýle hem ähli önümçilik bölümlerinde döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak işlerini güýçlendirmek, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernlerine, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna aýry-aýry görkezijiler boýunça meýilnamalaryň ýerine ýetirilişini üpjün etmek babatda berlen tabşyryklar barada giňişleýin durup geçdiler.

Ýygnagyň dowamynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygy bilen bagly alnyp barylýan işler barada hem habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň