Arhiw

Aşgabatda Mosartyň eserleri ýaňlandy

10:4330.11.2021
0
268
Aşgabatda Mosartyň eserleri ýaňlandy

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda beýik kompozitor Mosartyň doglan gününiň 265 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi. Onda Mosartyň saz eserleriniň onusy ýaňlandy.

Halkara bäsleşikleriniň laureaty Jemal Agajanowa orkestr bilen skripka üçin konserti açdy. Jemal şol eser bilen şu ýyl Fransiýada geçirilen halkara onlaýn bäsleşikde ikinji orny eýeläpdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Atyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi Begenç Gaýypow «Don Žuan» operasyndan Don Žuanyň ariýasyny ýerine ýetirdi.

Türkmenistanyň at gazan artisti Wladimir Mkrtumow Mosartyň iki eserini — «Fantaziýa» (do-minor) we Rondo (re-mažer) ýerine ýetirdi.

Stella Faramazowanyň okuwçylary – Altyn Nurmyradowa (skripka), Kowus Bäşimow (alt), Erjel Ýagşymyradow (fortepiano) ilkinji gezek uly sahna çykdylar, Olar «Trio» eseriniň 2-nji we 3-nji bölümlerini çaldylar.

Talyplar kwarteti — Jemal Agajanowa (skripka), Aýlar Annamyradowa (wiloençel), Nury Halmämmedow adyndaky bäsleşigiň laureaty Merjen Amanowa (fortepiano), Atageldi Rozyýew (alt) «Sol-minor» kwarteti bilen konserti jemlediler.

Kamera ansambly kafedrasy ýubilýarlara bagyşlanan konserti dowam etmek bilen, geljekde diňleýjilere Winçenso Bellini we Ferens List barada «Söýgi aýdymçylary» konsertini guramagy hem meýilleşdirýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň