Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan neşir edilýän žurnallar elektron görnüşe geçiriler

23:1922.10.2021
0
2410
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan neşir edilýän žurnallar elektron görnüşe geçiriler

Hökümetiň 22-nji oktýabrynda geçirilen sanly ulgam arkaly iş maslahatynyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy edaralarda öňdebaryjy iş usullaryny hem-de sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, Ýaragly Güýçleriň düzümleriniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Goranmak ministrliginiň «Milli goşun», «Içeri işler ministrliginiň «Asudalygyň goragynda», Döwlet serhet gullugynyň «Serhet abat — döwlet abat» metbugat neşirlerini elektron görnüşe geçirmek teklip edildi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwürleýin neşir önümleriniň täze görnüşde işjeň ýaýradylmagynyň maglumat tehnologiýalarynyň artýan mümkinçilikleri bilen şertlendirilendigini belledi. Neşirleriň sanly görnüşe geçirilmegi okyjylaryň täze neslini — ykjam we döwrebap enjamlardan peýdalanyjylary çekmäge mümkinçilikler berer diýip belledi.

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň web-saýtlarynda Türkmenistanyň diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasynyň mazmunyny hem-de ähmiýetini açyp görkezýän, türkmen halkynyň harby sungatynyň taryhy, häzirki wagtda bu ulgamda amala aşyrylýan özgertmeler, degişli kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen tanyşdyrýan, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmagyň, ýol hereketiniň we ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigi barada gürrüň berýän makalalar ýerleşdirilmelidir diýip, Prezident Gurbanguly belledi hem-de wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.


Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň