Arhiw

Mekdep okuwçylarynyň arasynda bäsleşik yglan edildi

09:4712.10.2021
0
12336
Mekdep okuwçylarynyň arasynda bäsleşik yglan edildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäsleşigi geçirilýär.

Bäsleşige Türkmenistanyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylary (IX-XI synplar) gatnaşyp bilerler.

Bäsleşik baradaky anyk maglumatlar institutyň web-saýtynyň bildirişler bölüminde, şeýle-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň www.yashlar.gov.tm web-saýtynda hem-de “Nesil” gazetinde ýerleşdirilýär. Insttitutyň resmi wes-saýty: https://www.iirmfa.edu.tm

Bäsleşige gatnaşmak isleýän ýaşlara “Diplomatiýa – meniň arzuwym”, “Diplomatiýa – parahatçylyk guraly”, “Türkmen halkynyň taryhy – parahatçylygy dörediji diplomatiýanyň nusgasy” atly temalar ýa-da özbaşdak saýlanyp alnan degişlilikdäki derwaýys tema boýunça 5-10 sahypa (A4 format, 1,5 interwal) möçberindäki erkin žanrda ýazylan ylmy-döredijilik işini HGI-niň parahatchylygynchaparlary@gmail.com elektron salgysyna elektron tekst görnüşinde ibermek teklip edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak isleýän ýaşlara olaryň ylmy-döredijilik işleriniň ýany bilen özleri baradaky gysgaça maglumatlaryny — adyny we familiýasyny, öý salgysyny, okaýan mekdebini, telefon belgisini, terjimehalyny, okuw we döredijilik, olimpiadalardaky, sport ýa-da beýleki bäsleşiklerdäki üstünlikleri, gyzyklanýan temalary barada maglumatlary, şeýle hem resminama üçin 3×4 ölçegli suratyny parahatchylygynchaparlary@gmail.com elektron salgysyna elektron tekst görnüşinde ibermek teklip edilýär.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildiren dalaşgärleriň deslapky topary ylmy-döredijilik işlerini seljermek we olara baha bermegiň iň oňat netijeleri boýunça kesgitlener.

Bäsleşige gatnaşmak isleýän mekdep okuwçylary şu telefon belgisi bilen habarlaşyp bilerler: 22-02-63

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň