Arhiw

«Türkmen-tranzit» kompaniýasy GDA ýurtlarynyň Söwda-senagat edaralarynyň Ýolbaşçylar geňeşiniň onlaýn maslahatyna gatnaşdy

17:1316.06.2021
0
5643
«Türkmen-tranzit» kompaniýasy GDA ýurtlarynyň  Söwda-senagat edaralarynyň Ýolbaşçylar geňeşiniň  onlaýn maslahatyna gatnaşdy

Ýakynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Söwda-senagat edaralarynyň Ýolbaşçylar geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň bilelikde guramagynda «Işewürligi kämilleşdirmek hem-de ösdürmek üçin şertler» atly onlaýn maslahat geçirildi. Bu maslahatyň esasy maksady COVID-19 pandemiýasy zerarly emele gelen ykdysady şertlerde kiçi we orta telekeçiligiň ösmegine ýardam bermek boýunça tejribe alyşmaklykdan, häzirki ýagdaýy nazara alyp, iň gowy tejribeleri ara alyp maslahatlaşmaklykdan ybaratdyr.

«Işewürligi kämilleşdirmek hem-de ösdürmek üçin şertler» atly onlaýn maslahata biziň ýurdumyzdan Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Türkmen-tranzit» kompaniýasynyň wekilleri gatnaşdy. Bu onlaýn maslahatda

«Türkmen-tranzit» kompaniýasynyň wekilleri I. Döwletowa bilen D.Durdyýew çykyş etdi.

«Türkmen-tranzit» kompaniýasy programma üpjünçiligini durmuşa geçirmek babatynda biziň ýurdumyzdaky iň iri kompaniýalaryň biridir. Bu kompaniýa programmalary, web sahypalary döredýär, guramalarda elektron resminama dolandyryş ulgamyny ornaşdyrýar we maglumat howpsuzlygyny üpjün edýär. «Türkmen-tranzit» kompaniýasy wirtual sergileri geçirmeklik üçin niýetlenilen «Wirtual Sergi» internet platformasynyň hem döredijisidir. Bu platforma diňe bir Türkmenistan üçin däl, eýsem daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçinem uly üstünlikdir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň