Merkezi bank Türkmenistanyň Prezidentiniň adyny göterýän haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyny açdy

23:3029.03.2021
0
7597
Merkezi bank Türkmenistanyň Prezidentiniň adyny göterýän haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyny açdy

Şu gün Türkmenistanyň Merkezi bankynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 29-njy martyndaky 2196 belgili “Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyny döretmek hakyndaky” Karary esasynda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň milli we daşary ýurt pullarynda hasaplary açyldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň hasaplarynyň belgileri:

milli manatda — 23205934110100100000000;

amerikan dollarynda — 23205840110100200000000;

ýewroda — 23205978110100300000000.

Hyzmat ediji — Türkmenistanyň Merkezi banky.

Bankyň anyklaýyş belgisi 390101101.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň