Soňky habarlar

Arhiw

Daşoguz welaýatynda boş iş orunlaryny hödürlemek çäresi geçiriler

19:3206.02.2021
0
7134
Daşoguz welaýatynda boş iş orunlaryny hödürlemek çäresi geçiriler

«Daşoguz habarlary» gazetinde çap edilen bildiriş arkaly S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2021-nji ýylyň 15-nji fewralynda Nyýazow şäheriniň Türkmenbaşy şaýolunyň 1-nji «D» jaýynda ýerleşýän Medeniýet öýünde sagat 9:00-dan 13:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär.

Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň özlerindäki boş iş orunlary baradaky maglumatlary bilen bilelikde agzalan çärä wekilleriniň gatnaşmaklaryny üpjün etmekleri; işe ýerleşmek isleýän raýatlaryň bolsa, şahsyýetini tassyklaýan resminamasy, eger bar bolsa, zähmet depderçesi hem-de hünärini tassyklaýan resminamasy bilen agzalan çärä gatnaşmaklary haýyş edilýär.

Çäräniň geçiriljek ýeriniň salgysy: Nyýazow şäheriniň Türkmenbaşy şaýolunyň 1-nji «D» jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 8-00-348-3-00-98.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň