Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň metjitleri 1-nji dekabra çenli ýapyk durar

12:3530.10.2020
0
8439
Türkmenistanyň metjitleri 1-nji dekabra çenli ýapyk durar

Ýiti ýokanç keselleriň ýurdumyza getirilmeginiň we ýaýradylmagynyň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň metjitleriniň işine girizilen çäklendirmeleriň möhleti uzaldylýar.

Şunuň bilen baglylykda, dini edaralaryň — metjitleriň, zyýarat edilýän ýerleriň iş 1-nji dekabra çenli çäklendirilýär, diýip Türkmenistanyň müftüligi habar berýär.
Ýatladyp geçsek, ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy öňüni alyş çäreleri hökmünde dini edaralaryň işiniň çäklendirilmegi şu ýylyň iýulynda girizildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň