Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan ahalteke atlaryny we alabaýlary ÝUNESKO-nyň sanawyna goşmak üçin hödürnama taýýarlaýar

22:0116.10.2020
0
3238
Türkmenistan ahalteke atlaryny we alabaýlary ÝUNESKO-nyň sanawyna goşmak üçin hödürnama taýýarlaýar

ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde halkymyzyň medeni we ruhy gymmatlyklary bolan ahalteke atlarynyň we alabaýlaryň dünýä derejesindäki ähmiýetini ýokarlandyrmak üçin halkara kadalara laýyklykda, hödürnamany taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär ― diýip, Hökümetiň 16-njy oktýabrda geçirilen mejlisinde habar berildi.

Bu mejlisde döwlet Baştutanyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary ― daşary işler ministri R.Meredow hasabat berdi. Mejlisde Türkmenistan tarapyndan ÝUNESKO-nyň şol sanawyna girizmek üçin “Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty” atly hödürnamanyň berlendigi hem aýdyldy. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherini ÝUNESKO-nyň Şäherleriň döredijilik toruna girizmek barada hödürnamany taýýarlamak boýunça işler tamamlanýar. 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň