Soňky habarlar

Arhiw

“Güneşli-Zaman” hyzmatyň täze görnüşini hödürleýär

12:2010.09.2020
0
7364
“Güneşli-Zaman” hyzmatyň täze görnüşini hödürleýär

“Güneşli-Zaman” kompaniýasynyň gozgalmaýan emläk ulgamynda köp ýyllyk tejribesi bar. Şol esasynda kompaniýa golaýda ýöriteleşdirilen jaýlaryň, kottejleriň, bungallaryň, willalaryň, şäherçeleriň gurluşygy bilen bagly täze iş ugruny açdy.

Bu hyzmaty amala aşyrmak üçin kompaniýanyň kesgitlenen möhletlere we býudjet mümkinçiliklerine laýyklykda, ýokary hilli jaý gurmagy üpjün edýän hünärmen arhitektorlar, dizaýnerler we gurluşykçylar topary bar. Müşderi işiň gidişi barada yzygiderli maglumatlar bilen tanşyp durýar. Şonuň üçin oňa gurluşyk işleri boýunça alada düşmek zerurlygy ýüze çykmaýar. 

“Güneşli-Zaman” türkmen kompaniýasy  2013-nji ýyldan bäri hereket edip gelýär. Şol döwürden bäri  ol içerki gozgalmaýan emläk bazaryny berk özleşdirip, baý tejribe toplady. 

Ýuwaş-ýuwaşdan iş usullaryny özleşdirmek we işgärleriň hünär tejribesini baýlaşdyrmak bilen “Güneşli-Zaman” kompaniýasy işine ussat hünärmenler toparyna öwrüldi. Kompaniýanyň hünärmenleri yzygiderli ýöriteleşdirilen okuwlardan geçýärler, hukuk öwrenýärler, biznesi dolandyrýarlar we müşderiler bilen işlemegiň aýratynlyklaryny öwrenýärler. 

Kompaniýanyň gazananlarynyň arasynda obýektleriň giň maglumatlar binýady, ähli iş usullary we görnüşleri, ýokary hünärli aklawçylaryň howpsuzlygy we hünärmen goldawy bar. 

Geleşik tamamlanandan soň, kompaniýanyň her bir müşderisine logistika, arassalamak, 3D görnüşinde içerki dizaýn, Ýewropanyň durmuş enjamlaryny, ýokary hilli mebel satyn almak üçin arzanladyş talonlary sowgat berilýär. Şeýle hem restorana gitmek üçin sowgat şahadatnamasy-da bar. 

“Güneşli-Zaman”-yň hyzmatlary barada kompaniýanyň web sahypasynda has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň