Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda otlularyň hereketi wagtlaýyn çäklendirildi

19:4513.07.2020
0
78570
Türkmenistanda otlularyň hereketi wagtlaýyn çäklendirildi

«Türkmendemirýollary» agentligi resmi saýtynda 16 ― 23-nji iýul aralygynda ýolagçy otlularyň ählisiniň hereketiniň çäklendirilýändigini habar berdi. Bu çäklendirme sanitariýa-epidemologiýa we zyýansyzlandyryş işlerini geçirmek bilen baglydyr.

Agentlik mundan öň hem adamlaryň saglyk babatyndaky howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen käbir çäreleri durmuşa geçiripdi. Mysal üçin, Serhetabat, Kaka, Kerki, Gazojak, Tagtabazar, Etrek, Görogly, Darganata we Farap stansiýalaryndan münýän ýolagçylardan saglyk ýagdaýy baradaky kepilnama we degişli saglyk ojagyndan hem-de polisiýa bölüminden rugsatnama talap edildi.

Ýeri gelende aýtsak, her ýylda 6 million ýolagçy «Türkmendemirýollarynyň» hyzmatlaryndan peýdalanýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň