Soňky habarlar

Arhiw

Turkmen Afisha

0
21508
Telefon belgiňiz:
+99364109992
Web adres:
www.TMAFISHA.сom
Soňky täzelenme:

"Türkmen Afişa" taslamasy Hormatly Prizeidentimiz tarapyndan tassyklanylýan " Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynyň "çäklerinde işlenip taýýarlanyldy. Taslmanyň esasy maksady jemgyýetiň durmuş - medeni we gözellik ulgamlaryna hem-de önümçilik pudaklaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyryp, ilata hödürlenilýän hyzmatlaryň hilini has-da yokarlanyrmakdan ybarat. Bu taslamanyň telekeçiler we ulanyjylar üçin hem peýdaly taraplary köpdür. Çünki "Türkmen Afişa" taslamasy telekeçiliginiň islendik görnüşini ösdürmäge we kämilleşdirmäge ýardam eder. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler