Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy suw geçirijini çekmek işini amala aşyrmak boýunça bäsleşik yglan edýär

0
3460
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 63-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
48-48-51, 48-48-94.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy garamagyndaky Ak bugdaý etrabynyň «Nowruz ýaýlasynyň» açyk howzundan gurama degişli bolan baglary suwarmak üçin gurnalan suw çeleklerine çenli aralyga suw geçirijini çekmek işini amala aşyrmak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Ähli gyzyklanma bildirýän edara-kärhanalar bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar. Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 63-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 48-48-51, 48-48-94.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler