Latest News

News Archive

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy suw geçirijini çekmek işini amala aşyrmak boýunça bäsleşik yglan edýär

0
4106
Address:
Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 63-nji jaýy.
Phone:
48-48-51, 48-48-94.
Last update:

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy garamagyndaky Ak bugdaý etrabynyň «Nowruz ýaýlasynyň» açyk howzundan gurama degişli bolan baglary suwarmak üçin gurnalan suw çeleklerine çenli aralyga suw geçirijini çekmek işini amala aşyrmak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Ähli gyzyklanma bildirýän edara-kärhanalar bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar. Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 63-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 48-48-51, 48-48-94.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic