Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy

0
6419
Soňky täzelenme:

Sizi

Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Hindistan Respublikasynyň Medeniýet hepdeligine çagyrýar.

 

“Wastram” hindi dokma önümleriniň sergisi

2017-nji ýylyň 16—19-njy maýynda

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde.

Hepdeligiň açylyş dabarasy 16-njy maýda sagat 10.00-da.

 

“Bolliwudyň “Dance era” toparynyň konserti

2017-nji ýylyň 17-nji maýynda sagat 18.30-da

“Türkmenistan” kinokonsert merkezinde,

18-nji maýda sagat 18.30-da

“Watan” kinokonsert merkezinde.

 

Hindi filmleriniň görkezilişi

2017-nji ýylyň 19—21-nji maýynda

sagat 18.30-da “Aşgabat” kinoteatrynda.

Giriş tölegsiz

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler