Soňky habarlar

Arhiw

"Turkmenistan" kinokonsert merkezinde

0
7416
Salgysy:
г.Ашгабат,ул.Огузхан 13
Telefon belgiňiz:
47-15-70, 864 034970
Soňky täzelenme:

Röwşen Nepesowyň orkestri we “Black Jack” topary bilelikdäki konsertde geçip barýan möwsümiň iň meşhur aýdymlaryny ýerine ýetirerler. Röwşen Nepesowyň ýolbaşçylygyndaky orkestr “Black Jack” topary bilen bilelikde özünde geçip barýan möwsümiň iň meşhur aýdymlaryny jemleýän uly şüweleňli konserte tomaşa etmäge çagyrýar. Konsert programmasy “Beatles toparynyň meşhur aýdymlary”, “Santana”, “80-njiniň diskotekasy”, “90-njynyň diskotekasy” we beýleki taslamalaryň netijeleri boýunça tomaşaçylaryň isleg-arzuwlary göz öňünde tutulyp düzüldi. Konserte Marika Mamedowa, Berdimyrat Berdiýew, Aleksandr Koçetow we ýaş zehin Selim Gurbansähedow dagy gatnaşýar. Konsert 2015-nji ýylyň 5-nji iýulynda “Türkmenistan” kinokonsert zalynda geçiriler.Başlanýan wagty — 19.30 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler