Arhiw

Rasul Klyçewiň ýolbaşçylygyndaky orkestr sizi konserte çagyrýar

0
8554
Salgysy:
В киноконцертном зале "Туркменистан".
Telefon belgiňiz:
22-16-01, 863 467177
Soňky täzelenme:

Rasul Klyçewiň ýolbaşçylygyndaky ýaşlar kamera sazlary orkestri size konsert maksatnamasyny hödürleýändigine şatdyr. Konsertiň dowamynda klassik sazlar we meşhur estrada sazlary eşitdiriler.

Konsert 2015-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda sagat 18.00-da “Türkmenistan” kinokonsert zalynda geçiriler.

Bahyň, Albinoniniň, Çaýkowskiniň eserleri ýerine ýetiriler. Çarli Çapliniň gatnaşan kinofilmlerinden sazlar ýaňlanar. Aýdymçy Nury Nuryýew neapolitan aýdymlaryny ýerine ýetirer. Ýusup Öwezow klarnetde, Selbi Öwezowa fleýtada ýekelikde çykyş eder.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler