Soňky habarlar

Arhiw

2022ý. - Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň 6 synplarynda synpdan-synpa geçiriş synagy üçin Informatika dersinden soragnamalar

0
14072
Soňky täzelenme:

1-nji soragnama

1.  Algoritmik dil barada düşünje.

2.  Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.  Amaly ýumuş: Çylşyrymly pikir aýtmalar bilen işlemek.

 

2-nji soragnama


1.  Girizmegi we çykarmagy guramak.

2.  Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.  Amaly ýumuş: Çyzykly algoritmi düzmek.

 

3-nji soragnama

1.  Dürli görnüşliligiň shemasy.

2.  Tordaky howply informasiýalar.

3.  Amaly ýumuş: Şahalanma algoritmini düzmek.

 

4-nji soragnama

1.  Word tekst redaktorynda grafika bilen işlemek.

2.  Şahalanma algoritminiň gurluşy.

3.  Amaly ýumuş: Dürli görnüşliligiň shemasyny düzmek.

 

5-nji soragnama

1.  Çyzykly algoritmler.

2.  Word tekst redaktory.

3.  Amaly ýumuş: Netijeleriň tablisasyny düzmek.

 

6-njy soragnama

1.  Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

2.  Ululyklaryň görnüşleri.

3.  Amaly ýumuş: Gaýtalanma algoritmini düzmek.

 

7-nji soragnama

1.  Algoritmik dil barada düşünje.

2.  Çylşyrymly pikir aýtmalar („däl“, „we“, „ýa-da“ sözleri ulanmak bilen).

3.  Amaly ýumuş: Tekst redaktorynda grafika bilen işlemek (obýektleri toparlamak).

 

8-nji soragnama

1.  Word tekst redaktorynda grafika bilen işlemek.

2.  Obýektleriň toparlary (klaslary).

3.  Amaly ýumuş: Gaýtalanma algoritmini düzmek.

 

9-njy soragnama

1.  Kömekçi algoritmler – bölek programmalar.

2.  Obýektleriň toparlary (klaslary).

3.  Amaly ýumuş: Word tekst redaktorynda teksti girizmek.

 

10-njy soragnama

1.  Pikir ýöretmeleriň shemalary.

2.  Hyzmatçy sözler.

3.  Amaly ýumuş: Word tekst redaktorynda grafiki obýektler bilen işlemek (goýmak we öwürmek).

11-nji soragnama

1.  Howpsuzlyk düzgünleri.

2.  Algoritmiň hyzmatçy sözleri.

3.  Amaly ýumuş: Word tekst redaktorynda surat çekmek.

 

12-nji soragnama

1.  Ululyklaryň görnüşleri.

2.  Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.  Amaly ýumuş: Robot ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

13-nji soragnama

1.  Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

2.  Obýektleriň toparlary (klaslary).

3.  Amaly ýumuş: Robot ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

14-nji soragnama

1.  Howpsuzlyk düzgünleri.

2.  Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.  Amaly ýumuş: Çyzykly algoritmi düzmek.

 

15-nji soragnama

1.  Word tekst redaktory.

2.  Algoritmiň hyzmatçy sözleri.

3.  Amaly ýumuş: Robot ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

16-njy soragnama

1.  Umumy ada eýe bolan dürli görnüşli obýektler.

2.  Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.  Amaly ýumuş: Şahalanma algoritmini düzmek.

 

17-nji soragnama

1.  Howpsuzlyk düzgünleri.

2.  Kömekçi algoritmler – bölek programmalar.

3.  Amaly ýumuş: Tekst redaktorynda grafika bilen işlemek (obýektleri toparlamak).

 

18-nji soragnama

1.   Gaýtalanma algoritminiň gurluşy.

2.  Dürli görnüşliligiň shemasy.

3.  Amaly ýumuş: Word tekst redaktorynda grafiki obýektler bilen işlemek.

 

19-njy soragnama

1.  Word tekst redaktory.

2.  Çyzykly algoritmler.

3.  Amaly ýumuş: Çylşyrymly pikir aýtmalar bilen işlemek.

 

20-nji soragnama

1.  Obýektleriň häsiýetleri baradaky çyn ýa-da ýalan pikir aýtmalar.

2.  Tordaky howply informasiýalar.

3.   Amaly ýumuş: Tekst redaktorynda grafiki obýektler bilen işlemek (goýmak, reňklemek).

 

21-nji soragnama

1.  Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

2.  Dürli görnüşliligiň shemasy.

3.  Amaly ýumuş: Gaýtalanma algoritmini düzmek.

 

22-nji soragnama

1.  Umumy ada eýe bolan dürli görnüşli obýektler.

2.  Word tekst redaktory.

3.  Amaly ýumuş: Çyzgy çyzyjy ýerine ýetiriji üçin programma ýazmak.

 

23-nji soragnama

1.  Obýektleriň häsiýetleri baradaky çyn ýa-da ýalan pikir aýtmalar.

2.  Ululyklaryň görnüşleri.

3.  Amaly ýumuş: Pikir ýöretmeleriň shemalaryny düzmeli.

 

24-nji soragnama

1.  Howpsuzlyk düzgünleri.

2.  Teksti ýygmagyň we ýalňyşlyklary düzetmegiň usullary.

3.  Amaly ýumuş: Hyzmatçy sözleri peýdalanyp algoritm düzmek.

 

25-nji soragnama

1.  Girizmegi we çykarmagy guramak.

2.  Çylşyrymly pikir aýtmalar („däl“, „we“, „ýa-da“ sözleri ulanmak bilen).

3.  Amaly ýumuş: Tekstdäki ýalňyşlyklary düzetmek.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler