Soňky habarlar

Arhiw

2022ý. - Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň 8 synplarynda synpdan-synpa geçiriş synagy üçin Informatika dersinden soragnamalar

0
6587
Soňky täzelenme:

1-nji soragnama


1.       Informasion prosesler: informasiýalary  saklamak, geçirmek.

2.       Adyna geçirmek  (baha bermek) buýrugy.

3.       Amaly ýumuş: Faýllar bilen amallary ýerine ýetirmek .

 

2-nji soragnama


1.       Arifmetiki amallar we aňlatmalar. 

2.       Informasiýany uzak möhletleýin saklaýan gurluşlar.

3.       Amaly ýumuş: Papkalar bilen amallary ýerine ýetirmek.

 

3-nji soragnama


1.       Kompýuteriň programma üpjünçiligi.

2.       Üýtgeýänler barada düşünje.

3.       Amaly ýumuş: Animasiýaly slaýdlary döretmek.

 

4-nji soragnama


1.       Programmalaşdyrma dilleri.

2.       Kompýuteriň gurluşlary.

3.       Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplamaga degişli programmalary düzmek.

 

5-nji soragnama


1.       Faýllar sistemasynyň obýektleri bilen işlemek.

2.       Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçilikleri.

3.       Amaly ýumuş: Slaýdlara sesleri  we filmleri goşmak.

 

6-njy soragnama


1.       Informasion hukuk we howpsuzlyk.                                                                    

2.       Ýönekeý programmalaryň düzülişi.

3.       Amaly ýumuş: Düzülen programmalary  işe goýbermek  we ýalňyşlyklary dogrulamak.

 

7-nji soragnama


1.       Faýl guramaçylary (menejerleri) barada düşünje.

2.       Multimedia elementleri bilen prezentasiýalary döretmek.

3.       Amaly ýumuş: Informasiýanyň mukdaryny kesgitlemek.

 

8-nji soragnama


1.       Lokal  kompýuter tory barada düşünje.

2.       Programmalaşdyrma diliniň iş penjiresi.

3.       Amaly ýumuş: Papkalar bilen işlemek (döretmek, nusgalamak, ýok etmek, ornuny üýtgetmek, gözlemek).

 

9-njy soragnama


1.       Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçilikleri.

2.       Reňk shemasy we ülňüler.

3.       Amaly ýumuş: Antiwirus programmalary işletmek.

 

10-njy soragnama


1.       Prezentasiýany görkezmek.

2.       Berlenleri girizmegi we çap etmegi guramak.                                              

3.       Amaly ýumuş:  Programmalaşdyrma dilinde çyzykly algoritmi düzmek.

 

11-nji soragnama


1.       Faýl sistemasy barada düşünje.

2.       Informasiýanyň görnüşleri. 

3.       Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplamaga degişli programmalary düzmek.

 

12-nji soragnama


1.       Standart funksiýalar: modul, sanyň kwadraty.

2.       Kompýuter prezentasiýasy barada düşünje.

3.       Amaly ýumuş: Grafiki obýektler bilen işlemek.

 

13-nji soragnama


1.       Oturdylan grafikany peýdalanmak.

2.       Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçilikleri (nokat, kesim, töwerek, gönüburçluk).

3.       Amaly ýumuş: Antiwirus programmalary işletmek.

 

14-nji soragnama


1.       San berlenleriň görnüşlerini özgertmek.

2.       Interfeýsiň elementleri.

3.       Amaly ýumuş: Papkalar bilen amallary ýerine ýetirmek.

 

15-nji soragnama


1.       Informasion prosesler: täzeden işlemek, gözlemek.

2.       Berlenleriň görnüşleri barada düşünje.

3.       Amaly ýumuş: Animasiýaly slaýdlary döretmek.

 

16-njy soragnama


1.       Prosessor we operatiw ýat barada düşünje.

2.       Antiwirus programmalar.

3.       Amaly ýumuş: Arifmetiki amallary ýazmak.

 

17-nji soragnama


1.       Animasiýanyň netijeleri.

2.       Kompýuteriň programma üpjünçiligi. 

3.       Amaly ýumuş: Formulalar boýunça hasaplama geçirmek.

 

18-njy soragnama


1.       Arifmetik amallar we aňlatmalar.

2.       Informasiýany göterijiler.

3.       Amaly ýumuş: Ülňüleri ulanmak arkaly prezentasiýalary taýýarlamak .

 

19-nji soragnama


1.       Berlenleriň görnüşleri barada düşünje. 

2.       Prezentasiýany saklamak we çap etmek.

3.       Amaly ýumuş: Programmalaşdyrma diliniň grafiki mümkinçiliklerini peýdalanyp  ýönekeý programmalary düzmek. 

 

20-nji soragnama


1.       Programmalaşdyrma dilleri.

2.        Faýllar sistemasynyň obýektleri bilen işlemek.

3.       Amaly ýumuş: Multimedia elementli prezentasiýany açmak, saklamak, görkezmek.

 

21-nji soragnama


1.       Operasion sistemanyň ýerine ýetirýän işi.

2.       Kompýuter wiruslary.

3.       Amaly ýumuş: Düzülen programmalary  işe goýbermek  we ýalňyşlyklary dogrulamak.

 

  22-nji soragnama


1.       Prezentasiýada wagty sazlamak.

2.       Programmalaşdyrma diliniň iş penjiresi

3.       Amaly ýumuş: Informasiýalaryň görnüşlerine mysallar getirmek.

 

23-nji soragnama


1.        Prezentasiýany saklamak we çap etmek.

2.       Giriş-çykyş gurluşlary: monitor, printer, skaner, web-kamera. 

3.       Amaly ýumuş: Faýly döretmek we saklamak.

 

24-nji soragnama


1.        “Tor gurşawy” papkasy.

2.       Okuw derslerinden temalar boýunça prezentasiýalary döretmek.

3.       Amaly ýumuş: Arifmetiki aňlatmalary ýazmak.

 

25-nji soragnama


1.       Informasiýanyň görnüşleri.

2.       Kompýuter prezentasiýasy barada düşünje.

3.       Amaly ýumuş: Informasiýany göterijilere mysallar getirmek.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler