Soňky habarlar

Arhiw

2022ý. - Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň 9 synpynda (6 ýaş) Informatika dersi boýunça sepgit synagy üçin soragnamalar

0
6117
Soňky täzelenme:

1-nji soragnama


1. Wektor grafiki redaktor. Interfeýsiň elementleri.

2. Hat alyşmakda howpsuzlyk düzgüni we edep kadalary.

3. Amaly ýumuş: şahalanma algoritmleri üçin programma düzmek.

 

2-nji soragnama


1. Tekst dokumentine obýektleri (suratlary, formulalary) ornaşdyrmak.

2. Şahalanma operatory.

3. Amaly ýumuş: suratlary redaktirlemek.

 

3-nji soragnama


1. Şertli gaýtalanma operator.

2. Sanawlary, tablisalary döretmek.

3. Amaly ýumuş: hata faýly berkitmek.

 

4-nji soragnama


1. “Gaýtalanma” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

2. Hat alyşmakda howpsuzlyk düzgüni.

3. Amaly ýumuş: tekst gurallary bilen işlemek.

 

5-nji soragnama


1. Sahypalary belgilemek.

2. “Şahalanma” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

3. Amaly ýumuş: elektron poçta döretmek.


6-njy soragnama


1. Dokumentleri çapa taýýarlamak.

2. Şahalanma algoritmleriniň hem-de programmalarynyň düzülişi.

3. Amaly ýumuş: antiwirus programmalar bilen işlemek.

 

7-nji soragnama


1. Grafiki faýllaryň formatlary.

2. Düzme operatory.

3. Amaly ýumuş: dürli papkalarda dokumenti saklamak.

 

8-nji soragnama


1. “Şahalanma” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

2. Wektor grafikada şekilleriň döredilişi.

3. Amaly ýumuş: tekste tablisany dürli usullarda ýerleşdirmek.

 

9-njy soragnama


1. Wektor grafiki redaktor. Interfeýsiň elementleri.

2. Ýönekeý we düzme şertler.

3. Amaly ýumuş: formulany tekste goýmak.

 

10-njy soragnama


1. Tekstde çalşyrma amallary.

2. Kompýuter wiruslary.

3. Amaly ýumuş: şahalanma algoritmleri üçin programma düzmek.

 

11-nji soragnama


1. Logiki amallar.

2. Ýazuwyň dürslügini barlamak.

3. Amaly ýumuş: wektor grafikada redaktirlemek

 

12-nji soragnama


1. Poçta müşderisi.

2. Gaýtalanma operatory.

3. Amaly ýumuş: wektor grafikada göwrümi we kölegäni ulanmak.

 

13-nji soragnama


1. Wektor grafikada şekilleriň döredilişi.

2. Dokumentleri çapa taýýarlamak.

3. Amaly ýumuş: gaýtalanma algoritmine degişli blok shemalary düzmek.

 

14-nji soragnama


1. Sanawlary, tablisalary döretmek.

2. Gaýtalanma algoritmleriniň hem-de programmalarynyň düzülişi.

3. Amaly ýumuş: antiwirus programmalar bilen işlemek.

 

15 -nji soragnama


1. Wektor şekilli obýektleriň üstünde amallar: tapawutlandyrma, üýtgetme.

2. Tekst dokumentine obýektleri (ýazgylary, suratlary, formulalary) ornaşdyrmak we toparlamak.

3. Amaly ýumuş: gaýtalanma algoritmleri üçin programma düzmek.

 

16-njy soragnama


1. Sahypalary belgilemek.

2. Wektor şekilli obýektleriň üstünde amallar: üýtgetme, birikdirme.

3. Amaly ýumuş: düzülen programmalary işe goýbermek we ýalňyşlyklary dogrulamak.

 

17-nji soragnama


1. “Gaýtalanma” gurluşly algoritmi programmalaşdyrma dilinde ýazmak.

2. Sahypanyň parametrleri.

3. Amaly ýumuş: elektron poçta döretmek.


18-nji soragnama


1. Tekstde gözleg we çalşyrma amallary.

2. Logiki amallar.

3. Amaly ýumuş: habarlary döretmek, ibermek.

 

19-njy soragnama


1.  Elektron hatyň elementleri.

2. Ýazuwyň dürslügini barlamak.

3. Amaly ýumuş: şekilleri ýüklemek.

 

20-nji soragnama


1. Antiwirus programmalar.

2. Poçta müşderisi.

3. Amaly ýumuş: gaýtalanma algoritmleri üçin programma düzmek.

 

21-nji soragnama


1. Poçta serweri barada düşünje.

2. Şertli gaýtalanma operator.

3. Amaly ýumuş: suratlary redaktirlemek.

 

22-nji soragnama


1. Reňkiň modelleri barada düşünje.

2. Sahypanyň parametrleri.

3. Amaly ýumuş: düzülen programmalary işe goýbermek we ýalňyşlyklary dogrulamak.

 

23-nji soragnama


1. Gaýtalanma operatory.

2. Elektron poçtanyň salgysy.  

3. Amaly ýumuş: faýldan teksti ýüklemek.

 

24-nji soragnama


1. Şahalanma operatory.

2. Wektor şekiller barada düşünje. Reňkiň modelleri barada düşünje.

3. Amaly ýumuş: ülňiniň kömegi bilen baş sahypany döretmek.

 

25-nji soragnama


1. Tekst dokumentine obýektleri (suratlary, formulalary) ornaşdyrmak.

2. Şahalanma algoritmleriniň hem-de programmalarynyň düzülişi.

3. Amaly ýumuş: web-sahypany ýatda saklamak.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler