Soňky habarlar

Arhiw

2022ý. - Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 9-njy synp okuwçylary üçin geografiýa dersinden geçiriljek synaglarynyň soragnamalary

0
4566
Soňky täzelenme:

1-nji soragnama


1. Dünýäniň ykdysady we durmuş geografiýasy okuw dersiniň maksady, wezipeleri we mazmuny.

2. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Merkezi Amerika we West-Indiýa ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

2-nji soragnama


1. Zähmetiň halkara bölünişi we dünýä hojalygy.

2. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň umumy ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Gündogar Aziýa ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

3-nji soragnama


1. Dünýäniň syýasy kartasynyň döreýiş döwürleri.

2.  Latyn Amerikasynyň syýasy kartasy we ilaty.

3. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) agza döwletleri kartada görkezmeli.

 

4-nji soragnama


1. Dünýäniň ulaglar ulgamynyň geografiýasy.

2. Okeaniýanyň ykdysady-geografiki  häsiýetnamasy.

3. Demirgazyk Ýewropa  ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

5-nji soragnama


1. Ylmy-tehniki öwrülişik we onuň dünýä ykdysadyýetine täsiri.

2. Latyn Amerikasy ýurtlarynyň  hojalygynyň  umumy  häsiýetnamasy.

3. Ýewropanyň monarhiýa döwletlerini kartada görkezmeli.

 

6-njy soragnama


1. Dünýä okeanynyň baýlyklary.

2. Afrikanyň syýasy kartasy we ilaty.

3. Günorta – Gündogar  Aziýa ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

7-nji soragnama


1. Dünýäniň ilatynyň milli düzümi we dil maşgalalary.

2. Ýaponiýanyň umumy  ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Dünýäniň uly şäher aglomerasiýalaryny kartada görkezmeli.

 

8-nji soragnama


1. Dünýäniň ilatynyň ýerleşişi. Şäher we oba ilaty.

2. Tebigy betbagtçylykly hadysalar we olara garşy göreşmek.  

3. “Uly ýedilige” girýän döwletleri kartada görkezmeli.

 

9-njy soragnama


1. Klimatyň bütindünýä üýtgemegi we onuň netijeleri. BMG-niň Klimatyň üýtgemegi baradaky çarçuwaly konwensiýasy.

2. Günorta Ýewropa ýurtlarynyň ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

10-nji soragnama


1. Dünýäniň gara we reňkli metallurgiýa senagaty.

2. Günorta Afrika Respublikasynyň umumy ykdysady – geografiki häsiýetnamasy.

3. Amazonka basseýniniň we La-Plata pesliginiň ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

11-nji soragnama


1. Dünýäniň  elektroenergetikasy.  

2. Indoneziýanyň umumy ykdysady – geografiki häsiýetnamasy.

3. Ýewropa Soýuzyna girýän döwletleri kartada görkezmeli.

 

12-nji soragnama


1. Halkara guramalary. Integrasiýa.

2. Aziýanyň  hojalygynyň  umumy  häsiýetnamasy. 

3. Gündogar Ýewropa ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

13-nji soragnama


1. Dünýä ilatynyň migrasiýasy we onuň görnüşleri.

2. Demirgazyk Ýewropa ýurtlarynyň ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza döwletleri kartada görkezmeli.

 

14-nji  soragnama


1. Bütindünýä ykdysady gatnaşyklarynyň geografiýasy

2. Türkiýe Respublikasynyň umumy ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Günbatar  Afrika ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

15-nji soragnama


1. Dünýäniň himiýa senagaty.

2. Günorta Aziýa ýurtlarynyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Merkezi  Afrika ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

16-njy soragnama


1. Maldarçylyk  we balykçylyk.  

2. Russiýa Federasiýasynyň umumy ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. OPEK guramasyna agza döwletleri kartada görkezmeli.

 

17-nji soragnama


1. Dünýäniň oba hojalygy. Ekerançylyk.   

2. Awstraliýa Soýuzynyň ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.  

3. Aziýanyň monarhiýa döwletlerini kartada görkezmeli.

 

18-nji soragnama


1. Dünýäniň ýangyç senagaty.

2. Afrika ýurtlarynyň hojalygynyň  umumy  häsiýetnamasy.

3. Federatiw dolandyryş-çäk gurluşy bolan döwletleri kartada görkezmeli.

 

19-njy soragnama


1. Dünýäniň ýer baýlyklary we ýer gory (fondy)

2. Italiýanyň umumy ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. And döwletlerini kartadan görkezmeli.

 

20-nji soragnama


1. Dünýäniň ilatynyň sany we artyşy. Demografiki  syýasat.

2. Norwegiýanyň umumy ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Unitar dolandyryş-çäk gurluşy bolan döwletleri kartada görkezmeli.

 

21-nji soragnama


1. Dünýäniň tokaý we agaç işläp bejerýän senagaty.

2. Hindistanyň umumy ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Ýewropanyň meýdany boýunça has kiçi döwletlerini kartada görkezmeli.

 

22-nji soragnama


1. Dünýäniň tebigy baýlyklarynyň geografiýasy. Mineral baýlyklar.  

2. Hytaý Halk Respublikasynyň umumy ykdysady – geografiki häsiýetnamasy.

3. Adalarda ýerleşýän döwletleri kartada görkezmeli.

 

23-nji soragnama


1. Dünýäniň ilatynyň ýaş we jyns düzümi.  

2. ABŞ-nyň  umumy  ykdysady-geografiki  häsiýetnamasy. 

3. Günorta Afrika ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

24-nji soragnama


1. Dünýäniň ýeňil senagatynyň pudaklary,olaryň ýerleşişiniň aýratynlyklary.

2. Günorta-Gündogar  Aziýa ýurtlarynyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Demirgazyk Afrika ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

25-nji soragnama


1. Dünýäniň  maşyngurluşyk senagaty.

2. Braziliýanyň umumy ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Aziýanyň meýdany boýunça has kiçi döwletlerini kartada görkezmeli.

 

26-njy soragnama


1. Dünýäde azyk üpjünçilik meseleleri we olary çözmegiň ýollary.

2. Günbatar Ýewropa ýurtlarynyň ykdysady geografiki häsiýetnamasy.

3. Bitaraplyk derejesi bolan döwletleri kartada görkezmeli.

 

27-nji soragnama


1. Önümçilik däl  sferanyň (toplumyň) geografiýasy.

2. Günorta-Günbatar Aziýa ýurtlarynyň ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Gündogar Afrika ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

28-nji soragnama


1. Daşky gurşawyň hapalanmagy we ekologik meseleleri.

2. Gündogar Ýewropa ýurtlarynyň ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.  

3. Ýarym adada ýerleşýän döwletleri kartada görkezmeli.

 

29-njy soragnama


1. Dünýä döwletleriniň toparlara bölünişi. (klassifikasiýasy we tipologiýasy)

2. Tebigy-rekreasion baýlyklar.

3. Günorta Ýewropa ýurtlaryny kartada görkezmeli.

 

30-njy soragnama


1. Dünýä dinleriniň geografiýasy.

2. Kanadanyň umumy ykdysady-geografiki häsiýetnamasy.

3. Merkezi Ýewropa ýurtlaryny kartada görkezmeli.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler