Soňky habarlar

Arhiw

KERVVEN

0
9109
Soňky täzelenme:

KERVVEN”- mobil goşundysy 2020-nji ýylda gurulyp, Döwletara we Türkmenistanda ýardam beriji hem-de gazançly bildirişleri paýlaşmagyň täze ýoly.

“KERVVEN”- mobil goşundysynyň edýän işi näme we nähili işleýär?

“KERVVEN”- mobil goşundysy esasy 3 bölümden ybarat bolup olar :

Ulanyjy

Ýolagçy

Töleg.

ULANYJY – ähli ulanyjylar “KERVVEN” mobil goşundynyň “PAÝLAŞ” bölüminden ugratmak isleýän zadyny görkezip, şahsy maglumatyny dogry we doly dolduryp, bildirişini paýlaşyp bilýär.

ÝOLAGÇY – “KERVVEN” mobil goşundynyň “KABUL ET” bölüminden özüne uýgun we ýol ugruna gabat gelýän, paýlaşylan bildirişi saýlap, ugradyjy bilen habarlaşyp, iki taraplaýyn ylalaşygy kabul edip, birek-birege ýardam berilýär.

TÖLEG – “KERVVEN” mobil goşundyda ýerleşdirilen bilidirişleriň tölegini almak isleýän ulanyjylar, haçanda islendik işi doly we dogry amala aşyrlandan soň, bildirişi paýlaşan ulanyjydan tölegini alyp bilýär.

“KERVVEN” mobil goşundy ULANYJYLARA tizden-tiz eltip bermegi hem-de wagtyňy tygşytly sarp etmäne ýardam berýär.

Bulardan başgada online söwda we söwda dükanlary bolup, welaýatlara eltip bermek hyzmatynda kösenýän we çözgüt tapmak isleseler “KERVVEN” mobil goşundynyň administrasiýasy bilen habarlaşyp bilerler.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler