Soňky habarlar

Arhiw

Emri Koke

0
8443
Telefon belgiňiz:
(+993 62) 66 66 56
Pocta:
mamedov@mail.ru
Soňky täzelenme:

Häzirki wagtda çalt nahar önümleri meşhur. Bularyň hemmesi zyýanly däl, käbirleri hatda peýdaly. Childrenhli çagalar ertirlik galla önümlerini gowy görýärler. Olar tagamly we sagdyn.

Emri koke çagalar üçin sagdyn we deňagramly iýmit hökmünde ýerleşdirilýär - bu önüm iýmit siňdiriş üçin örän peýdaly we çaga üçin zerur bolan witaminleri we minerallary öz içine alýan dänelerden durýar we däne bilen ulanylýan süýdüň peýdalary hakda köp gürlemegiň zerurlygy ýok ...
 

Gury ertirlik naharynyň ýene bir artykmaçlygy, köp wagt almaýar we taýýarlamak kyn. Süýt guýuň we hemme zat taýyn - çalt we aňsat. 

Häzirki wagtda çalt nahar önümleri meşhur. Bularyň hemmesi zyýanly däl, käbirleri hatda peýdaly. Childrenhli çagalar ertirlik galla önümlerini gowy görýärler. Olar tagamly we sagdyn.
Emri koke çagalar üçin sagdyn we deňagramly iýmit hökmünde ýerleşdirilýär - bu önüm iýmit siňdiriş üçin örän peýdaly we çaga üçin zerur bolan witaminleri we minerallary öz içine alýan dänelerden durýar we däne bilen ulanylýan süýdüň peýdalary hakda köp gürlemegiň zerurlygy ýok ...
Gury ertirlik naharynyň ýene bir artykmaçlygy, köp wagt almaýar we taýýarlamak kyn. Süýt guýuň we hemme zat taýyn - çalt we aňsat. Şeýle hem, “Emri” ertirlik nahary AK TAM BAZARY söwda platformasynda sargyt üçin elýeterli boldy.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler