Soňky habarlar

Arhiw

Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi okuwa kabul edýär

0
8058
Salgysy:
Туркменистан, г.Мары, ул. Кемине 33.
Telefon belgiňiz:
+993 (522) 46602, 46665, 46610.
Soňky täzelenme:

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň okuwa kabul ediş möwsümi başlady. Resminamalar 1-nji iýuldan kabul edilip başlanýar. 

Okuwa şu aşakdaky ugurlar boýunça kabul edilýär:

 

10 aý okuw möhletli başlangyç hünär bölümine:

 • Elektromontýor.
 • Barlag-ölçeg enjamlary we awtomatika boýunça slesar.
 • Gorag-ýangyn signalizasiýasynyň elektromontýory.
 • Nebit-himiýa önümçiliginiň operatory.
 • Himiki derňewiniň laboranty.
 • Nebit we gaz guýularynyň operatory.
 • Nebiti we gazy ýygnaýjy hem-de akdyrmaga taýýarlaýjy operator.
 • Ulag terminalynyň operatory.
 • Dispetçer gullugynyň operatory.
 • Resminama dolanşygy, informasiýa we guramaçylyk işi.

 

Agşamky okuwlar.

1 ýyl 6 aý möhletli okuwlar:

 • Apparat we programme üpjünçiligini sazlaýjy.
 • Barlag-ölçeg abzallary we awtomatika boýunça elektroslesar.
 • Nebit we gaz desgalaryna tehniki hyzmat ediji hem-de abatlaýjy ussa.
 • Buhgalterçilik işi.

 

​10 aý möhletli okuwlar:

 • Dispetçer gullugynyň operatory.
 • Resminama dolanşygy, informasiýa we guramaçylyk işi.

 

1 ýyl 6 aý başlangyç hünär okuw bölümine:

 • Apparat we programma üpjünçiligini sazlaýjy.
 • Kompýuter tehnikalaryny bejeriji we hyzmat ediji ussa.
 • Awtomatlaşdyrylan elektrik aragatnaşygynyň elektromehanigi.
 • Barlag-ölçeg abzallary we awtomatika boýunça elektroslesar.
 • Elektrik üpjünçiligi (nebitgaz pudagy boýunça).
 • Magistral turba geçirijileriň hyzmaty boýunça ussa.
 • Nebit we gaz desgalaryna tehniki hyzmat ediji hem-de abatlaýjy ussa.
 • Nebiti we gazy ýygnaýjy hem-de akdyrmaga taýýarlaýjy ussa.
 • Nebit we gaz çykaryjy operator.
 • Awtomehanik.
 • Buhgalterçilik işi.

 

4 aý möhletli gysga bölümler:

 • Nebit önümlerini gaýtadan işleýän enjamlaryň operatory.

 

3 aý möhletli gysga bölümler:

 • Kompýuter sowatlylygy.
 • Iňlis dili.
 • Rus dili.
 • Buhgalter hasabynyň esaslary.
 • Nebit önümlerini iberiji stansiýalaryň operatory.

 

2 ýyl 6 aý orta hünär okuw bölümine:

 • Aragatnaşyk ýaýlymlary we kommunikasiýa ulgamlary.
 • Elektrik beketler, ýaýlymlar we ulgamlar.
 • Awtomatlaşdyrlan elektrotermiki ulgamlaryň önümçiligi.
 • Nebit we gaz ýataklarynyň gözlegi we olary ulanmak.
 • Nebitgaz geçirijilerini we nebitgaz ammarlaryny gurmak we ulanmak.
 • Nebit we gaz känlerini işläp geçmek.
 • Himiýa, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagat kärhanalarynyň enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak.
 • Nebit, gaz känleriniň enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak.
 • Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (nebit gaz pudagynda).
 • Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
 • Maglumat ulgamlary (pudaklar boýunça).
 • Elektroenergetiki ulgamlaryň awtomatizasiýasy we rele goragy.
 • Senagat enjamlaryny gurnamak we tehniki taýdan ulanmak (pudaklar boýunça).
 • Maşyngurluşygyň tehnologiýasy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler