Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň gutardyş synplarynda Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça synagyň soragnamalary - 2020ý.

0
15665

«Mugallymlar gazeti» gazetinde Türkmenistanyň umumy orta bilim berýän mekdepleriniň ynsanperwerlik-durmuş bilimleri ugurly gutardyş synplarynda Türkmenistanyň taryhy dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary çap edildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Milli bilim instituty tarapyndan taýýarlanan şol sanawy «Turkmenportal» hem okyjylary bilen paýlaşýar:

1-nji soragnama

 1. Türkmenistanyň taryhy dersi.
 2. Garaşsyz Türkmenistanda kanunçylyk namalarynyň kämilleşdirilmegi.

2-nji soragnama

 1. Türkmenistanda mezolit döwrüniň arheologiki ýadygärlikleri.
 2. Garaşsyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmegi.

3-nji soragnama

 1. Horezmşalar döwletiniň döremegi.
 2. Eftalylar döwletiniň döremegi.

4-nji soragnama

 1. Beýik Seljuk döwletiniň gülläp ösmegi.
 2. Bitarap Türkmenistanyň harby doktrinasy.

5-nji soragnama

 1. Türkmenistanyň ýerlerinde ýaşan iň gadymy adamlar.
 2. Eftalylar döwletiniň däp-dessurlary.

6-njy soragnama

 1. Türkmenistanyň ýerlerinde demir asyry döwrüne häsiýetnama.
 2. Garaşsyz Türkmenistanyň döwlet nyşanlaryna girizilen üýtgeşmeler.

7-nji soragnama

 1. Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi we onuň ähmiýeti.
 2. Sasanylaryň halkara söwda gatnaşyklary babatdaky syýasaty.

8-nji soragnama

 1. Altyndepe — iň gadymy şäherdöwlet.
 2. Türkmenistanyň taryhy-medeni mirasy we ýadygärlikleri.

9-njy soragnama

 1. 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna türkmenistanlylaryň gatnaşmagy.
 2. Türkmenistanda Garaşsyzlyk ýyllarynda ylym ulgamyndaky özgerişler.

10-njy soragnama

 1. Goňurdepe — Marguş ýurdunyň paýtagty.
 2. Türkmenistanyň taryhynyň döwürleri.

11-nji soragnama

 1. Türkmenistanyň ýerlerinde gadymy taýpalaryň ýerleşişi.
 2. Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen deňhukukly we dostlukly gatnaşyklarynyň ösdürilmegi.

12-nji soragnama

 1. Parfiýa döwletiniň gülläp ösmegi.
 2. Türkmenistanyň taryhyny öwrenmekde alymlaryň goşandy.

13-nji soragnama

 1. Köneürgenç türkmen döwletiniň gülläp ösmegi.
 2. “Açyk gapylar” syýasaty.

14-nji soragnama

 1. Jeýtun medeniýeti we onuň ýadygärlikleri.
 2. Jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň we birleşmeleriň işi.

15-nji soragnama

 1. Türkmenistanda gadymy siwilizasiýalar.
 2. Türkmenistanyň ilkinji milli “TürkmenÄlem 520 E” älem aragatnaşyk emeli hemrasynyň uçurylmagy we onuň ähmiýeti.

16-njy soragnama

 1. Parfiýa döwletiniň döwlet gurluşy.
 2. Aleksandr Makedonlynyň Orta Aziýa ýörişi.

17-nji soragnama

 1. Beýik Oguz türkmen döwleti.
 2. Türkmenistanyň ulag ulgamynyň ösmeginde Beýik Ýüpek ýolunyň dikeldilmeginiň ähmiýeti.

18-nji soragnama

 1. Demriň ýüze çykmagy we onuň ähmiýeti.
 2. Türkmenistanyň Raýat Kodeksi we onuň ähmiýeti.

19-njy soragnama

 1. XVIII — XIX asyrlarda türkmenlerde ýer-suw eýeçiligi.
 2. Türkmenistanda Garaşsyzlyk ýyllarynda bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegi.

20-nji soragnama

 1. Gadymy Dehistanyň arheologiki ýadygärlikleri.
 2. Eneolit döwrüniň ýadygärlikleri — Garadepe, Namazgadepe.

21-nji soragnama

 1. Gadymy Horezm döwletinde ekerançylygyň we maldarçylygyň ösmegi.
 2. Türkmenistanda döwlet eýeçiliginiň hususylaşdyrylmagy.

22-nji soragnama

 1. ХVII asyrda türkmenleriň ýerleşişi.
 2. Garaşsyz Türkmenistanda binagärlik sungatynyň ösüşi.

23-nji soragnama

 1. Türkmenistan Ahemeniler döwletiniň düzüminde.
 2. Gadymy ilatyň meşgullanan kärleri we hojalygy.

24-nji soragnama

 1. Talhatanbaba söweşi.
 2. Türkmenistan döwletini dünýä jemgyýetçiliginiň ykrar etmegi.

25-nji soragnama

 1. Gökdepe söweşi.
 2. Türkmenistanda senagatyň ösüşi.

26-njy soragnama

 1. Gajarlaryň Mara ýörişi.
 2. Ahemeniler döwrüniň medeniýeti.

27-nji soragnama

 1. Garrygala söweşi we onuň netijeleri.
 2. Gunlaryň Günbatar we Gündogar Rim bilen gatnaşyklary.

28-nji soragnama

 1. Daşköpri söweşi we onuň netijeleri.
 2. Türkmenistanyň Mejlisi.

29-njy soragnama

 1. Türkmenleriň adaty we kada-kanunlary.
 2. Türkmenistanyň döwlet dolandyryşy we jemgyýetçilik gurluşy.

30-njy soragnama

 1. Sarahs söweşi we onuň netijeleri.
 2. Garaşsyz Türkmenistanyň dolandyryş-çäkleýin gurluşy

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler