Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň gutardyş synplarynda türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça düzme üçin hödürlenilýän temalar - 2020ý.

0
21897

«Mugallymlar gazeti» gazetinde Türkmenistanyň umumy orta bilim berýän mekdepleriniň takyk bilimler ugurly gutardyş synplarynda türkmen dili we edebiýaty dersinden hödürlenilýän düzmeleriň temalary çap edildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Milli bilim instituty tarapyndan taýýarlanan şol sanawy «Turkmenportal» hem okyjylary bilen paýlaşýar:

 

Erkin temalar

1. Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany.
2. Biz Arkadagymyz bilen bagtly.
3. Bilim — üstünligiň açary.
4. Ösüşleriň rowaç alsyn, Watanym!
5. Garaşsyz Watanym diller senasy.
6. Milli Liderli nuranadyr illerim.
7. Beýik Ýüpek ýoly — parahatlyk ýoly.
8. Parla, ýaşyl Baýdagym!
9. Maşgalam — baş galam.
10. Sagdynlygyň sakasy — bedenterbiýe we sport.
11. “Paýhas çeşmesi” — milli mirasymyz.
12. Zähmetim bar — hormatym bar.
13. Ýagşy ene — ýagşy gyza görelde.
14. Milli mirasym — genji-känim.
15. Watanymda arzylydyr Liderim!
16. Saglygym — baýlygym.
17. ХХI asyr — tehnologiýalaryň asyry.
18. Gözel tebigatyň owazy.
19. Ak şäherim Aşgabat.
20. Atym — ganatym.
21. Haly — milli guwanjym.
22. Men — Watanyň esgeri!
23. Gahrymanlaryň durmuş ýoly.
24. Meniň söýgüli şahyrym.

Türkmen edebiýaty boýunça temalar

25. Türkmen halk şahyrana döredijiliginde watançylygyň waspy.
26. Aýdymlarda bagtyýar durmuşyň beýany.
27. “Görogly” eposynda gahrymançylygyň çeper beýany.
28. “Asly—Kerem” dessanynda päk söýgi.
29. “Nejep oglan” dessanynda aýdym-sazyň sarpasy.
30. Ýusup Balasagunlynyň “Kutadgu bilig” eseri we onuň ähmiýeti.
31. Garajaoglanyň şygryýetinde Watana, il-güne bolan söýgi.
32. Nurmuhammet Andalybyň ömri we döredijiligi.
33. Edebi eserlerde milli däp-dessurlaryň şöhlelendirilişi.
34. Nusgawy şahyrlaryň edebi pikirleriniň terbiýeçilik ähmiýeti.
35. Döwletmämmet Azadynyň ömri we döredijiligi.
36. Döwletmämmet Azadynyň “WagzyAzat” poemasynyň çeper mazmuny.
37. Magtymguly Pyragynyň ömri-döredijiligi we öwüt-nesihat goşgulary.
38. Magtymguly Pyragynyň söýgi lirikasy.
39. Magtymguly Pyragynyň mertlik, adamkärçilik hakyndaky garaýyşlary.
40. Abdyrahman Zynharynyň ömri we döredijiligi.
41. Abdylla Şabendäniň ömri we döredijiligi.
42. Şeýdaýynyň durmuşy we ahlaky goşgularynyň çeperçiligi.
43. Mahmyt Gaýybynyň “Otuz iki tohum kyssasy” eseriniň mazmuny we ähmiýeti.
44. Gurbanaly Magrupynyň ömri we döredijiligi.
45. XIX asyr türkmen edebiýatynda döwletlilik temasy.
46. Mämmetweli Keminäniň ömri we döredijiligi.
47. Seýitnazar Seýdiniň döredijiliginde watançylyk, harby-gahrymançylyk temalary.
48. Gurbandurdy Zeliliniň ömür ýoly.
49. Gurbandurdy Zeliliniň mertlik we merdanalyk hakyndaky goşgulary.
50. Mollanepesiň ömür ýoly.
51. Mollanepesiň “Zöhre — Tahyr” eseriniň sýužetinde milli esas.
52. Mollanepesiň söýgi lirikasy.
53. Annagylyç Mätäjiniň ömri we döredijiligi.
54. Nurmyrat Saryhanowyň “Şükür bagşy” powestiniň ideýasy.
55. Berdi Kerbabaýewiň “Aýgytly ädim” romanynyň baş gahrymanlary.
56. Hydyr Derýaýewiň “Ykbal” romany.
57. Aman Kekilowyň “Söýgi” romany.
58. Beki Seýtäkowyň “Doganlar” romany.
59. Ata Gowşudowyň “Perman” romanynda watançylygyň çeper beýany.
60. Gara Seýitliýewiň lirikasy.
61. Berdinazar Hudaýnazarowyň “Gumlular” romanynda taryhy hakykat.
62. Kerim Gurbannepesowyň “Gumdan tapylan ýürek” poemasy.
63. Gurbannazar Ezizow türkmen şygryýetiniň görnükli ussady.
64. Güseýin Muhtarowyň “Allan aganyň maşgalasy” pýesasynda ahlak meselesiniň çeper beýany.

Garaşsyzlyk eýýamynyň edebiýaty boýunça temalar

65. Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen edebiýatynyň ösüşi.
66. Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Älem içre at gezer” romanynyň kompozisiýasy.
67. Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Älem içre at gezer” romanynda mugallymyň keşbi.
68. Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Döwlet guşy” romanynda gahrymanlaryň çeper keşbi.
69. Garaşsyzlyk eýýamynyň şygryýetinde milli äheňler.
70. Garaşsyzlyk eýýamynyň kyssa eserlerinde däp we täzeçillik.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler