Arhiw

Maglumatlar tehnologiýalarynyň Türkmen-hindi merkezi

0
64241
Salgysy:
22, Nazar Gullayev str, Ashgabat, 744005 Turkmenistan
Telefon belgiňiz:
+99312946203
Pocta:
info@ticit.edu.tm
Web adres:
https://ticit.edu.tm/
Soňky täzelenme:

Maglumat tehnologiýalarynyň Türkmen-hindi merkezi “Maglumatlar tehnologiýalarynyň Türkmen-hindi merkezini döretmek barada özara düşünişmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ähtnama” esasynda, şeýle-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 26-njy awgustynda çykaran “Maglumatlar tehnologiýalarynyň Türkmen-hindi merkezini döretmek hakynda” 11803-nji Kararyna laýyklykda döredildi.

Merkez bilim beriş edarasydyr, onuň esaslandyryjysy Türkmenistanyň Bilim ministrligi bolup durýar.
Merkeziň hukuk salgysy: Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, Nazar Gullaýew köçesi, jaý 22 (Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet uniwersitetiniň binasy).
Maglumatlar tehnologiýalarynyň Türkmen-hindi merkezi maglumat-telekommunikasiýa we programmirleme ugurlary hem-de döwletiň we ykdysadyýetiň ösmeginde gaýry ileri ugurlar boýunça maglumat-kompýuter tehnikasy bilen talabalaýyk üpjün edilen okuw auditoriýalarynda şu aşakda görkezilen okuwlary hödürleýär:
 

 • Algoritmleşdirmegiň we psrogrammirlemegiň esaslary – C++
 • Programmirlemegiň hünäri – C #
 • Programmirlemegiň hünäri – Java
 • Programmirlemegiň hünäri – Delphi
 • Web programmirlemegiň hünäri – C#
 • Web programmirlemegiň hünäri – Java
 • Web programmirlemegiň hünäri – PHP
 • Kämil tor tehnologiýalaryň hünäri
 • Maglumat tehnologiýalarynyň hünäri
 • Innowasion kompýuter tehnologiýalary “Adaty”
 • Innowasion kompýuter tehnologiýalary “Ýöriteleşdirilen”
 • Innowasion kompýuter tehnologiýalary “Çuňlaşdyrylan”
 • Elektron resminama dolanyşygy ulgamlary “Adaty ulanyjy”
 • Elektron resminama dolanyşygy ulgamlary “Ýolbaşçy”
 • Elektron resminama dolanyşygy ulgamlary “Ulgamy dolandyryjy”
 • Kiberhowpsuzlygyň esaslary "Adaty dereje"

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler