Soňky habarlar

Arhiw

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

0
50704
Soňky täzelenme:

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:
1. 2010-njy ýylyň 10-njy maýynda kabul edilen «Syýahatçylyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., ¹ 2, 31-nji madda; 2013 ý., 
¹ 2, 44-nji madda; 2016 ý., ¹ 4, 
165-nji madda):
1) 2-nji maddanyň üçünji tesiminde «hasaba alnan» diýen sözleri «bellige alnan» diýen sözlere çalşyrmaly;
2) 10-njy maddada:
adynda «dolandyryş» diýen sözi «düzgünleşdiriş» diýen söze çalşyrmaly;
mazmunynda «dolandyryşy», «syýahatçylyk çygryndaky ygtyýarly döwlet dolandyryş», «ýerli häkimiýet» diýen sözleri degişlilikde «düzgünleşdirişi», «syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly», «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
3) 12-nji maddanyň üçünji böleginiň ikinji tesiminde «dolandyryşy» diýen sözi «düzgünleşdirişi» diýen söze çalşyrmaly;
4) 13-nji maddada:
2-nji bendi şu görnüşde beýan etmeli:
«2) syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň işiniň kadalaýyn düzgünleşdirmesini amala aşyrýar;»;
5-nji bentde «dolandyryşyny» diýen sözi «düzgünleşdirişini» diýen söze çalşyrmaly;
5) 14-nji maddada:
adynda we birinji tesimde «Syýahatçylyk çygryndaky ygtyýarly döwlet dolandyryş» diýen sözleri «Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» diýen sözlere çalşyrmaly;
ýedinji tesimde «ýerlerdäki syýahaty dolandyryş» diýen sözleri «ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
soňky tesimde «Syýahatçylyk çygryndaky döwlet dolandyryş» diýen sözleri «Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» diýen sözlere çalşyrmaly;
6) 15-nji maddanyň adynda we birinji tesiminde, 17-nji maddanyň bäşinji böleginde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
7) 18-nji maddanyň dördünji böleginde «milli syýahatçylyk zolagynyň ygtyýarly döwlet dolandyryş edarasy we syýahatçylyk çygryndaky ygtyýarly döwlet dolandyryş» diýen sözleri «milli syýahatçylyk zolagynyň meseleleri boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy we syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» diýen sözlere çalşyrmaly;
8) 19-njy maddada:
adynda we birinji tesimde «ygtyýarly döwlet dolandyryş» diýen sözleri «meseleleri boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» diýen sözlere çalşyrmaly;
onunjy tesimde «ygtyýarly döwlet dolandyryş» diýen sözleri «ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» diýen sözlere çalşyrmaly;
9) 20-nji maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde «ygtyýarly döwlet dolandyryş» diýen sözleri «meseleleri boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» diýen sözlere çalşyrmaly;
10) 24-nji maddanyň dördünji böleginde «syýahatçylygy döwlet tarapyndan dolandyrýan ygtyýarly edara» diýen sözleri «syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
11) 25-nji maddanyň ikinji we üçünji böleklerinde, 42-nji we 45-nji maddalaryň dördünji böleklerinde «ygtyýarly döwlet dolandyryş» diýen sözleri «ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» diýen sözlere çalşyrmaly;
12) 26-njy maddanyň üçünji böleginiň «d» kiçi bendinde «syýahatçylygy dolandyrmagyň» diýen sözleri «syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň» diýen sözlere çalşyrmaly;
13) 30-njy maddanyň 8-nji böleginde «Alyjylaryň hukugyny goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny» diýen sözleri «Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny» diýen sözlere çalşyrmaly;
14) 31-nji maddanyň dördünji böleginde, 48-nji maddanyň ikinji böleginde, 49-njy maddada «syýahatçylyk çygryndaky ygtyýarly döwlet dolandyryş» we «Syýahatçylyk çygryndaky ygtyýarly döwlet dolandyryş» diýen sözleri degişlilikde «syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» we «Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» diýen sözlere çalşyrmaly;
15) 35-nji maddanyň üçünji we ýedinji böleklerinde «Syýahatçylyk çygryndaky ygtyýarly döwlet dolandyryş» we «ygtyýarly döwlet dolandyryş» diýen sözleri degişlilikde «Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» we «ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly» diýen sözlere çalşyrmaly.
2. 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda kabul edilen «Türkmenistanyň arhiwleri we arhiw işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ¹ 2, 22-nji madda):
1) 1-nji maddanyň on üçünji we soňky tesimlerinde, 17-nji maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde, 19-njy maddanyň birinji tesiminde, 25-nji maddanyň birinji tesiminde degişlilikde «dolandyryş, ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet we» we «dolandyryş, ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet ýa-da» diýen sözleri aýyrmaly;
2) 3-nji maddada:
adyny şu görnüşde beýan etmeli:
«Arhiw işi babatda döwlet düzgünleşdirişi amala aşyrýan edaralar»;
mazmunynda «arhiw işiniň döwlet tarapyndan dolandyrylmagy» we «ýerli häkimiýet» diýen sözleri degişlilikde «arhiw işi babatda döwlet düzgünleşdirişi» we «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
3) 5-nji maddanyň bäşinji böleginiň ikinji tesiminde, 9-njy maddanyň ikinji böleginiň 1-nji bendiniň ikinji tesiminde, 10-njy maddanyň üçünji böleginde, 
21-nji maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde we 27-nji maddanyň üçünji böleginiň ikinji tesiminde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly;
4) 6-njy maddanyň adynda we birinji tesiminde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
5) 20-nji maddanyň ikinji böleginde:
1-nji we 2-nji bentlerde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly;
3-nji bentde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «döwlet häkimiýetiniň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
6) 32-nji maddada:
birinji tesimde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly;
soňky tesimde «Döwlet dolandyryş we ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet» diýen sözleri «Ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi we ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly.
3. 2013-nji ýylyň 9-njy noýabrynda kabul edilen «Ylmy edaralar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., ¹ 4, 74-nji madda):
1) 4-nji maddanyň birinji böleginiň 2-nji bendinde we ikinji böleginiň 4-nji bendinde, 5-nji maddanyň 6-njy bendinde, 6-njy maddanyň 7-nji bendinde, 10-njy maddanyň ikinji böleginde, 11-nji maddanyň dördünji böleginde, 17-nji maddanyň altynjy böleginde we 28-nji maddanyň birinji böleginiň 5-nji bendinde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly;
2) 7-nji maddanyň ikinji böleginiň ikinji tesiminde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly; «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
3) 19-njy maddanyň üçünji böleginde «döwlet dolandyryşynyň» diýen sözleri «ýerine ýetiriji häkimiýetiň» diýen sözlere çalşyrmaly;
4) 30-njy maddada:
adynda, birinji, ikinji we üçünji böleklerde «we dolandyryş edaralary, ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet» diýen sözleri aýyrmaly;
altynjy bölekde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly;
5) 32-nji maddada:
dördünji bölekde «garamagynda ylmy edaralar, şeýle hem olara ylmy hyzmatlary amala aşyrýan edaralar bar bolan ygtyýarly döwlet edaralary» diýen sözleri «ylmy edaralary dolandyrmak babatda ygtyýarly döwlet edaralary, şeýle hem olara ylmy hyzmatlary amala aşyrýan edaralar» diýen sözlere çalşyrmaly;
bäşinji bölekde:
2-nji bentde «ygtyýarly pudaklaýyn döwlet edaralary» diýen sözleri «ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edaralary» diýen sözlere çalşyrmaly;
4-nji bentde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
6) 35-nji maddada:
adyny şu görnüşde beýan etmeli:
«Garamagynda ylmy edaralar bar bolan ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň ygtyýarlyklary»;
birinji tesimde «pudaklaýyn ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözleri «ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
7) 37-nji maddada:
adynda «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
birinji tesimi şu görnüşde beýan etmeli: 
«Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary ylmy edaralaryň işi bilen bagly böleginde:».
4. 2014-nji ýylyň 1-nji martynda kabul edilen «Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., ¹ 1, 39-njy madda):
1) preambulada, 1-nji maddanyň 1-nji bendinde, 3-nji maddanyň 4-nji bendinde, 9-njy maddanyň ikinji böleginde, IV babyň adynda, 26-njy maddanyň ikinji böleginde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly;
2) 4-nji maddada:
1-nji bentden soň şu mazmunly bentleri goşmaly:
«11) döwlet ylmy-tehniki syýasatyny jemgyýetiň we her bir adamyň bähbitleri üçin ýöretmek;
12) ylmyň, tehnikanyň we tehnologiýanyň ösmegine döwlet tarapyndan ýardam etmek;»;
5-nji bentde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly;
6-njy bentde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
3) 6-njy maddanyň üçünji böleginde «döwlet dolandyryş» diýen sözleri «ýerine ýetiriji häkimiýet» diýen sözlere çalşyrmaly;
4) 7-nji maddanyň üçünji böleginde «tabynlygynda» we «pudaklaýyn ygtyýarly döwlet edaralary» diýen sözleri degişlilikde «garamagynda» we «ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edaralary» diýen sözlere çalşyrmaly;
5) 17-nji maddada:
2-nji bendi şu görnüşde beýan etmeli: 
«2) garamagynda ylmy guramalar bar bolan ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edaralary»;
4-nji bentde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
6) 18-nji maddanyň 8-nji we 18-nji bentlerinde «ygtyýarynda» we «pudaklaýyn ygtyýarly döwlet edaralarynyň» diýen sözleri degişlilikde «garamagynda» we «ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edaralarynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;
7) 19-njy maddada:
adyny şu görnüşde beýan etmeli:
«Garamagynda ylmy guramalar bar bolan ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň ygtyýarlyklary»;
birinji tesimi şu görnüşde beýan etmeli: 
«Garamagynda ylmy guramalar bar bolan ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy»;
8) 21-nji maddanyň adynda we birinji tesiminde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
9) 28-nji maddanyň üçünji böleginde «we pudaklaýyn ygtyýarly döwlet edaralarynyň» diýen sözleri «we garamagynda ylmy guramalar bar bolan ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edaralarynyň» diýen sözlere çalşyrmaly.
5. 2014-nji ýylyň 16-njy awgustynda kabul edilen «Innowasiýa işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 
2014 ý., ¹ 3, 106-njy madda):
1) 6-njy maddanyň 2-nji bendinde, 9-njy maddanyň birinji tesiminde, 
13-nji maddanyň dördünji böleginde, 18-nji maddanyň üçünji böleginde, 
20-nji maddanyň üçünji böleginiň birinji tesiminde, V babyň adynda we 48-nji maddanyň dördünji böleginde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly;
2) 34-nji maddanyň ikinji böleginiň ikinji tesiminde, 50-nji maddanyň ikinji bendinde «hasaba almak» diýen sözleri «bellige almak» diýen sözlere çalşyrmaly;
3) 12-nji maddanyň bäşinji böleginde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
4) 27-nji maddanyň 5-nji bendinde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
5) 32-nji maddanyň adynda we birinji tesiminde, 38-nji maddanyň soňky tesiminde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly.
6. 2014-nji ýylyň 16-njy awgustynda kabul edilen «Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., ¹ 3, 107-nji madda):
1) 1-nji maddanyň birinji tesiminde, 11-nji maddanyň ikinji we üçünji böleklerinde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly;
2) 6-njy maddanyň dördünji böleginde «döwlet dolandyryşynyň» diýen sözleri «ýerine ýetiriji häkimiýetiň» diýen sözlere çalşyrmaly;
3) 14-nji maddada:
üçünji bölekde «we dolandyryş» diýen sözleri aýyrmaly;
ýedinji bölekde «döwlet dolandyryş» diýen sözleri «ýerine ýetiriji häkimiýet» diýen sözlere çalşyrmaly.
7. 2016-njy ýylyň 18-nji iýunynda kabul edilen «Kinematografiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., ¹ 2, 96-njy madda):
25-nji maddasynyň mazmunynda, 28-nji maddasynyň adynda we birinji tesiminde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly.
8. 2016-njy ýylyň 23-nji noýabrynda kabul edilen «Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., ¹ 4, 159-njy madda):
4-nji maddanyň mazmunynda «döwlet dolandyryşynyň» we «ýerli häkimiýet» diýen sözleri degişlilikde «ýerine ýetiriji häkimiýetiň» we «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly;
7-nji maddanyň adynda we birinji tesiminde «ýerli häkimiýet» diýen sözleri «häkimiýetiň ýerli» diýen sözlere çalşyrmaly.
9. 2018-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda kabul edilen «Radioýygylyk spektri hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., ¹ 3-4, 88-nji madda):
1) 5-nji maddanyň mazmunynda, 8-nji maddanyň ikinji böleginde, 9-njy maddanyň ikinji böleginiň birinji tesiminde, üçünji böleginiň üçünji tesiminde we dördünji böleginde, 11-nji maddanyň üçünji we dördünji böleklerinde, 
14-nji maddanyň üçünji böleginde, 
18-nji maddanyň ikinji böleginde, 
19-njy maddanyň üçünji böleginiň birinji tesiminde, 22-nji maddanyň mazmunynda, 25-nji maddanyň mazmunynda, 27-nji maddanyň birinji böleginde Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň ýanyndaky Radioýygylyk toplumynyň peýdalanylyşyna gözegçilik etmek boýunça döwlet gullugyna salgylanmany Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugyna salgylanma çalşyrmaly;
2) 6-njy maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde we 26-njy maddanyň 1-nji bendinde «Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi» diýen sözleri «Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi» diýen sözlere çalşyrmaly;
3) 24-nji maddada:
birinji bölekde «Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň ýanyndaky Radioýygylyk toplumynyň peýdalanylyşyna gözegçilik etmek boýunça döwlet gullugy» diýen sözleri «Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji bölekde «Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň ýanyndaky Radioýygylyk toplumynyň peýdalanylyşyna gözegçilik etmek boýunça döwlet gullugy» we «Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi» diýen sözleri degişlilikde «Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy» we «Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi» diýen sözlere çalşyrmaly;
üçünji bölegiň birinji tesiminde «Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň ýanyndaky Radioýygylyk toplumynyň peýdalanylyşyna gözegçilik etmek boýunça döwlet gullugynyň» diýen sözleri «Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugynyň» diýen sözlere çalşyrmaly.
II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizilýär.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri. 2019-njy ýylyň 2-nji marty.
(Türkmenistan gazeti 14.03.2019 ý.)

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler