"Serdar" boýunça gözlegiň netijeleri


Türkmenistanyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi geçiriler

ama teatrynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýaşlaryň gatnaşmagynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar parahatçylygyň waspçylarydyr!» atly a&yac...

The President of Turkmenistan takes part in the World Climate Summit in Dubai

ports the State News Agency of Turkmenistan, the event is attended by the President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, who arrived in the UAE on a working visit. At the opening ceremony, the Pr...

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçirilýän Bütindünýä howa sammitine gatnaşýar

Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary amala aşyrýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Dubaýda geçirilen Bütindünýä howa forumynyň açylyş dabarasyna gatn...

Results of the regular meeting of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan on November 30

On November 30, President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov held a regular meeting of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan, the agenda of which included the preparation of strategic documents ...

30-njy noýabrda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň jemleri

30-njy noýarbda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine gurluşyk, maliý...

The President of Turkmenistan arrived in Dubai to participate in COP28

President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov arrived in Dubai, United Arab Emirates, on a working visit to participate in the 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climat...

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa sapar bilen bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň noba...

Daşoguzyň we Lebabyň şalyçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler

ýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada Prezident Serdar Berdimuhamedowa hasabat berdi. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi &y...

Aşgabady ösdürmegiň 2045-nji ýyla çenli döwür üçin baş meýilnamasy işlenip taýýarlanylar

et Baştutanynyň garamagyna taýýarlanylan teklipleri hödürledi. Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Aşgabadyň günsaýyn özgerýän...

Turkmenistan will create an Interdepartmental Commission on Aviation Security

f the International Civil Aviation Organization (ICAO). After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov focused on the importance of taking the necessary measures to establish the tr...

Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça Pudagara topar dörediler

liligini ýokary derejede üpjün etmäge gönükdirilendir. Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň ulag we aragatnaşyk toplumynyň işini...

Türkmenistanda «Bilim işiniň döwlet akkreditasiýasy hakynda Düzgünnama» kabul ediler

yny talabalaýyk taýýarlamak möhümdir — diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow aýtdy we wise-premýer N.Amannepesowa bu ugurda degişli işleri ge...

Türkmenistanda «Asyrlaryň yzlary» atly halkara ylmy ýygyndy neşir ediler

k Britaniýanyň we Russiýanyň meşhur bilermenleri we alymlary goşuldylar. Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmen halkynyň örän baý ruhy gym...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli birnäçe syýasy we sport çäreleri guralar

ml;relere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz Türkmenistanyň alyp barýan bitarapl...

Ýylyň ahyrynda Ýaşlaryň dabaraly maslahaty we sergisi geçiriler

e ýol açarys — diýip, döwlet Baştutany aýtdy. Prezident Serdar Berdimuhamedow wise-premýer N.Amannepesowa hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň or...

Aşgabatda geçiriljek sergä 100-e golaý türk kompaniýasy gatnaşar

edaralarynyň enjam üpjünçiligi ugurlarynda iş alyp barýarlar. Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň ...

Holiday trade starts in Turkmenistan on December 5

lation’s demand for a variety of products.” After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov focused on the importance of organizing mobile retail outlets on the eve of th...

5-nji dekabrda Türkmenistanda baýramçylyk söwdalary başlanar

urda geçirilýän işler barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Halkara Bitaraplyk güni we Täze ýyl ba&...

The President of Turkmenistan will go on a two-day visit to the UAE

On December 1-2 of this year, President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov will make a two-day working trip to the UAE, during which he will take part in the 28th Conference of the Parties to the U...

Türkmenistanyň Prezidenti 1-2-nji dekabrda BAE-de iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyna gatnaşmak &uu...