"" boýunça gözlegiň netijeleri


Türkmenistanyň Mejlisinde Beniniň ilçisi kabul edildi

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Benin Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akambi Andre Okunlola-Biaudan ynanç hatyny kabul etdi....

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti «UI GreenMetric World University Ranking» ulgamynda hasaba alyndy

«UI GreenMetric World University Ranking» ulgamy dünýädäki uniwersitetleriniň daşky gurşawy goramak, energiýa, howanyň üýtgemegi, galyndylary dolan...

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde görkeziljek kinolar

Aşgabatda Halkara zähmet guramasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Aşgabada sapar bilen gelen, Halkara Zähmet Guramasynyň Dolandyryş we üç taraplaýynlyk depar...

Türkmenistanda amerikan maýa goýumynyň gatnaşmagyndaky 3,3 milliard dollarlyk 180 taslama hasaba alyndy

Ozal habar berşimiz ýaly, 5 — 7nji dekabr aralygynda Aşgabatda Türkmenistan — ABŞ Işewürlik Geňeşiniň ýyllyk iş maslahaty geçirilýär. Onuň işine ...

Günüň habarlary | 5-nji dekabr

Hazar «bäşliginiň» DIM-leriniň duşuşygyny 2024-nji ýylda Türkmenistanda geçirmek teklip edildi

Ozal habar berşimiz ýaly, 5-nji dekabrda Moskwa şäherinde Hazarýaka döwletleriň — Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň we Russiýa...

Awstriýa kompaniýalarynyň wekilleri Türkmenistana iş sapary bilen geldi

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Awstriýanyň kompaniýalarynyň wekilleri bilen türkmenistanly işewürleriň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar g...

Gyrgyzystanyň Prezidenti türkmen ilçisini kabul etdi

Şu gün Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nury Gölliýewi kabul etdi. Bu barada gyrgyz Lid...

12-nji dekabrda Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebinde konsert geçiriler

12-nji dekabrda Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebinde bu orta hünär okuw mekdebiniň talyplarynyň çykyşlaryndan düzülen konsert ge&c...

AŞTU aragatnaşyk hyzmatlary bermegiň häzirki zaman görnüşlerini ýaýbaňlandyrýar

Yslam Ösüş banky tarapyndan ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamyny ösdürmek maksady bilen goýberilen serişdeleri özleşdirmegiň hasabyna durmuşa geçirilý&a...

Benin Respublikasynyň ilçisinden ynanç hatlarynyň nusgasy kabul edildi

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew Benin Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly il&cced...