Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň merkezi banky

0
80106
Salgysy:
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 36.
Telefon belgiňiz:
(99312) 38-10-27; факс: (99312) 92-08-12
Web adres:
www.cbt.tm
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň bank ulgamy iki derejeli bank ulgamy bolup, ol Türkmenistanyň Merkezi bankyndan (TMB) we karz edaralaryndan emele gelýär. 

Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň milli bankydyr. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň (merkezi edarasynyň) ýerleşýän ýeri Aşgabat şäheridir. Onuň işi 2011-nji ýylyň 25-nji martynda kabul edilen «Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda» Türkmenistanyň Kanuny we beýleki hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

TMB-niň esasy maksatlary şu aşakdakylardan ybarat bolup durýar:

     1. Manadyň durnuklylygyny üpjün etmek;

     2. Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmek we pugtalandyrmak.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler