Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň "Türkmenbaşy" döwlet täjirçilik banky

0
66632
Salgysy:
744000, Туркменистан, г.Ашхабад, ул. (2026) Х.Аннадурдыева, 54.
Telefon belgiňiz:
(+99 312) 44-71-19, (+99 312) 44-72-07.
Pocta:
info@tbbank.gov.tm
Web adres:
www.tbbank.gov.tm/ru
Soňky täzelenme:

Türkmenistan özüniň döwlet ösüşiniň täze tapgyryna girişmek bilen, dünýä ykdysady ulgamyna ynamly goşulýar. Bu ugurda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren täze başlangyçlary bazar ykdysadyýetiniň milli nusgasyny döretmäge gönükdirilendir.Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň nusgasy eýeçiligiň dürli görnüşleriniň deň derejeli hukuk ýagdaýyny we telekeçiligiň dürli görnüşlerini ösdürmek, hususan-da, kiçi we orta telekeçligi ösdürmek şertlerinde hojalygy ýöretmegiň bazar ýörelgelerine geçmekdir. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmekde Türkmenistanyň banklaryna aýratyn orun degişlidir. Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik banky ýurdumyzyň ýöriteleşdirilen banklarynyň biridir. Bu bank häzirki zaman bank tehnologiýalaryny özleşdirýär we öz müşderileriniň zerurlyklaryny ugur edinip hem-de bank hyzmatlarynyň dünýä ülňülerine laýyk gelýän hyzmatlar ulgamyny kämilleşdirýär, öz müşderilerine ýokary derejede hyzmaty bank amallarynyň syrlaryny kepillendirýär, goýumçylaryň maliýe serişdeleriniň ygtybarlylygyny we bähbitliligini üpjün edýär. Bank işewür adamlary özara bähbitli hyzmatdaşlyga çagyrýar we göwrümine we eýeçilik görnüşlerine garamazdan, ähli müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler