«Senagat» paýdarlar täjirçilik banky

0
32193
Salgysy:
744000, Республика Туркменистан, г. Ашхабад, пр-т Туркменбаши, 42
Telefon belgiňiz:
(993 12) 453133
Web adres:
http://www.senagatbank.gov.tm/b

«Senagat»  Paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanda döredilen ilkinji täjirçilik banklaryň biri bolup, ol 22 sany esaslandyryjylar-paýdarlar tarapyndan 1989-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Türkmen täjirçilik banky hökmünde döredildi.Banky döretmegiň esasy maksady – söwda we önümçilik bilen meşgullanýan huhusy telekeçileri we kärhanalary goldamakdan ybaratdyr.  1993-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmen täjirçilik banky «Senagat» Paýdarlar Täjirçilik banky na öwrüldi. Häzirki wagtda «Senagat»PTB açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolup, Türkmenistanyň «Kredit edaralary we bank işi hakynda», «Paýdarlar jemgyýeti hakynda» kanunlaryna we beýleki kanun çykaryje namalaryna we Bankyň Tertipnamasyna laýyklykda öz işini alyp barýar.  Bankyň ähli welaýat merkezlerinde,Aşgabat şäherinde, şeýle hem Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy we Serdar şäherlerinde şahamçasy, paýtagtymyzda 2 sany agentligi we 4 nokady we welaýatlarda 5 sany  nokady bar. Bankyň hyzmat edýän müşderileriniň sany 41 müň adamdan hem gowrak bolup, olaryň 90% fiziki taraplar we hususy telekeçilerdir.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň