Soňky habarlar

Arhiw

«Senagat» PTB baş banky

0
116927
Salgysy:
744096, Ашхабад, проспект Чандыбиль, дом 129
Telefon belgiňiz:
+99312444300
Pocta:
info@senagatbank.com.tm
Web adres:
www.senagatbank.com.tm
Soňky täzelenme:

«Senagat»  Paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanda döredilen ilkinji täjirçilik banklaryň biri bolup, ol 22 sany esaslandyryjylar-paýdarlar tarapyndan 1989-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Türkmen täjirçilik banky hökmünde döredildi. Banky döretmegiň esasy maksady – söwda we önümçilik bilen meşgullanýan huhusy telekeçileri we kärhanalary goldamakdan ybaratdyr.  1993-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmen täjirçilik banky «Senagat» Paýdarlar täjirçilik bankyna öwrüldi. Häzirki wagtda «Senagat» PTB-y açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolup, Türkmenistanyň «Kredit edaralary we bank işi hakynda», «Paýdarlar jemgyýeti hakynda» kanunlaryna we beýleki kanun çykaryjy namalaryna we Bankyň Tertipnamasyna laýyklykda öz işini alyp barýar.  Bankda 13 sany şahamça - 9 sany welaýat merkezinde, 2 sany Aşgabat şäherinde we 2 sany Balkan welaýatynyň Serdar we Türkmenbaşy şäherlerinde we 1 sany gullugy – Daşoguz welaýatynyň Gubadag şäherlerinde müşderilere hyzmat edýär. Bankyň hyzmat edýän müşderileriniň sany 371 müňden gowurak  bolup, olaryň 98% fiziki taraplar we hususy telekeçilerdir.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler