Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Daşary ykdysady döwlet banky

1
85230
Salgysy:
744000, Туркменистан, г.Ашхабад, ул. Гарашсызлык, 32.
Telefon belgiňiz:
(+99 312) 40-60-40, (+99 312) 40-65-63, 40-65-95.
Pocta:
tveb@online.tm
Web adres:
https://www.tfeb.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet banky "Türkmen döwlet daşary ykdysady banky" – döwlet-täjirçilik banky, 1992-nji ýylyň Türkmenbaşy aýynyň 21-ine Türkmenistanyň Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşynyň Permany bilen öňki SSSR-yň Daşary ykdysady bankynyň bölümi esasynda döredildi. Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet banky Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň deňduşy diýen ýaly bolup, Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklaryny ösdürmek we berkitmek üçin döredildi. Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini düýpli özgertmek we ykdysady ösüşini üpjün etmek maksady bilen giň möçberli maýa goýum maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi Bankyň döredilmeginiň wajyp esaslandyryjysy boldy.Ýurduň ykdysady ösüşine ýardam etmek maksady bilen Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady banky özüniň bütin taryhynyň dowamynda halkara maýa bazarlarynda Türkmenistanyň Hökümetiniň wekili hökmünde çykyş edip, Garaşsyz Türkmenistanyň ykdysadyýetine daşary ýurt karzlaryny çekmek boýunça yzygiderli işleri amala aşyrdy. Işiniň bu ugruny işjeň ösdürip Bank dürli daşary ýurt maliýe guramalary: täjirçilik we maýa goýum banklary, eksport-import gulluklary, ätiýaçlandyryş guramalary we ösüş banklary bilen hyzmatdaşlykda we gatnaşyklarda ajaýyp tejribe toplady. Özüniň iş döwrüniň dowamynda Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankynyň hyzmatdaşlyk geografiýasy giňden ýaýrap ol Demirgazyk Amerikanyň, Ýewropanyň we Aziýanyň ýurtlaryny öz içine aldy. Bu bolsa Banka „karz medeniýetiniň“ dürli görnüşleri bilen tanyşmaga we bank işinde toplanan dünýä tejribesini üstünlikli özleşdirmäge ýardam edýär.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler