Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

0
2989
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 8-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
44-46-64. 44-46-77.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Bitarap Türkmenistan şaýolunyň Galkynyş köçesi bilen Atamyrat Nyýazow şaýolunyň aralygyndaky böleginiň suw çüwdürimleri bilen bilelikde durkuny täzelemek boýunça bäsleşigi gaýtadan yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 10-njy martyna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 8-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-64. 44-46-77.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler