Latest News

News Archive

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

0
2988
Address:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 8-nji jaýy.
Phone:
44-46-64. 44-46-77.
Last update:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Bitarap Türkmenistan şaýolunyň Galkynyş köçesi bilen Atamyrat Nyýazow şaýolunyň aralygyndaky böleginiň suw çüwdürimleri bilen bilelikde durkuny täzelemek boýunça bäsleşigi gaýtadan yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 10-njy martyna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 8-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-64. 44-46-77.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic