Soňky habarlar

Arhiw

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Chevening maksatnamasyna kabul edişligi geçirýär

1
11283
Web adres:
www.chevening.org
Soňky täzelenme:

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy magistr derejesini almak üçin Chevening maksatnamasyna kabul edişligi geçirýär

Arzalary 2-nji noýabra çenli www.chevening.org/apply saýtyna tabşyryp bolýar.

Dalaşgärlere şu hili talaplar bildirilýär:

  1. Türkmenistanyň raýaty bolmagy;
  2. Okuwy tamamlanyndan soň, 2 ýyldan köp wagt geçirmezden Türkmenistana gaýdyp gelmegi;
  3. Bakalawr diplomynyň bolmagy;
  4. Azyndan 2 ýyllyk iş tejribesiniň bolmagy;
  5. Beýik Britaniýanyň islendik uniwersitetinde üç dürli maksatnama boýunça magistr derejesini almak üçin ýüz tutmaly we 2022-nji ýylyň 14-nji iýulyna çenli iň bolmanda bir maksatnama üçin şertsiz teklip (Unconditional Offer) almaly;
  6. Iňlis dilinde erkin gepläp bilmegi. Arza tabşyrylanda IELTS ýa-da TOEFL şahadatnamasy talap edilmeýär, ýöne doly hasaba alynmak üçin uniwersitetler tarapyndan talap edilýär.

Bu okuwyň stipendiýasy magistr programmasy üçin bir ýyllyk okuwyň, ýaşamak üçin aýlyk töleginiň, okuwyň başynda we okuwy tamamlanandan soňky biletleriň bahasyny, şeýle-de Beýik Britaniýa gitmek bilen bagly beýleki çykdajylary öz içine alýar.

Maksatnama kabul ediş birnäçe tapgyrda geçirilip, tä ýeňijiler yglan edilýänçä ortaça sekiz aýlap dowam eder. Birinji tapgyrda arzalar dürs saýlanandan soň, dalaşgärler kem-kemden söhbetdeşlige çagyrylar, deslapky tapgyrdan soň bolsa, saýlanyp alynjak dalaşgärler kesgitlener. Ahyrky netijede bolsa, 2022-nji ýylyň iýun aýynda ýeňijiler yglan ediler we gatnaşyjylara elektron poçta hatlary arkaly habar berler.

Programma barada has giňişleýin maglumaty “Chevening” web saýtyndan, şeýle hem Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web sahypasyndan tapyp bilersiňiz.

Facebook hasaby: fb.com/turkmenistan

Instagram hasaby: @hma_ambassador_ashgabat

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler