Soňky habarlar

Arhiw

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

0
64834
Soňky täzelenme:

I. 2009-njy ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Zähmet kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., ¹ 2, 30-njy madda; 2010 ý., ¹ 1, 6-njy madda, ¹ 2, 34-nji madda; 2011 ý., ¹ 1, 26-njy madda, ¹ 4, 81-nji madda; 2012 ý., ¹ 1, 12-nji madda; 2013 ý., ¹ 2, 45-nji madda, ¹ 3, 48-nji madda; 2014 ý., ¹ 2, 76-njy madda, ¹ 4, 129-njy we 151-nji maddalar; 2015 ý., ¹ 1, 35-nji madda, ¹ 3, 112-nji madda; 2016 ý., ¹ 2, 101-nji madda; 2017 ý., ¹ 1, 33-nji madda, ¹ 3, 112-nji madda, ¹ 4, 134-nji we 147-nji maddalar; 2018 ý., ¹ 2, 48-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:
1) 18-nji maddanyň üçünji böleginiň 9-njy bendinde «boljak» diýen sözi «bolmajak» diýen söze çalşyrmaly;
2) 22-nji maddada:
birinji bölege şu mazmunly tesimi goşmaly:
«Şu bölegiň birinji tesiminde görkezilen adamlar şu Kodeksde bellenilen tertipde başga işe ýa-da başga ýere geçirilmäge, ýa-da işden çykarylmaga degişlidir.»;
ikinji bölekde «Bu düzgünden» diýen sözleri «Şu maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde göz öňünde tutulan düzgünden» diýen sözlere çalşyrmaly;
3) 38-nji maddanyň birinji böleginiň 4-nji bendini şu görnüşde beýan etmeli:
«4) bellenilen tertipde oňa berlen hususy we (ýa-da) köpçülikleýin goranyş serişdelerinden peýdalanmaýan bolsa;»;
4) 48-nji maddanyň üçünji böleginde «rugsatda» diýen sözden soň «(çaga seretmek boýunça rugsatdan başga)» diýen sözleri goşmaly;
5) 54-nji maddada:
birinji bölege şu mazmunly bendi goşmaly:
«4) şu Kodeksiň 22-nji maddasynyň birinji böleginiň birinji tesiminde göz öňünde tutulan esas boýunça.»;
dördünji bölegiň birinji tesiminde «(ýatyrylanda)» diýen sözden soň «, şeýle hem şu Kodeksiň 22-nji maddasynyň birinji böleginiň birinji tesiminde göz öňünde tutulan ýagdaýlarda» diýen sözleri goşmaly;
6) 85-nji maddanyň birinji bölegine birinji tesimden soň şu mazmunly tesimi goşmaly:
«Rugsadyň başlanýan wagty kärhanada tassyklanylan içerki zähmet düzgün-tertip kadalaryna (çalşygyň tertipnamalaryna) laýyklykda işgär üçin iş gününe düşýän bolmaly.»;
7) 92-nji maddada:
birinji bölegi şu görnüşde beýan etmeli:
«1. Işgärleriň her ýylky esasy we şu Kodeksiň 90-njy we 91-nji maddalarynda göz öňünde tutulan goşmaça rugsatlaryň döwrüne düşýän işlenilmeýän baýramçylyk we hatyra günleri rugsadyň senenama günleriniň sanyna goşulmaýar we tölenilmeýär.»;
üçünji bölekde «günleriň sany» diýen sözleri «aýyň günleriniň sany» diýen sözlere çalşyrmaly;
8) 103-nji maddanyň üçünji bölegine 3-nji bentden soň şu mazmunly bendi goşmaly:
«31) Türkmenistanyň orta hünär ýa-da ýokary hünär bilimi edaralaryna Türkmenistanyň çäginden daşarda degişli bilim edarasynda alan bilimi hakyndaky diplomyny tassyklatmak üçin iberilýäne — otuz senenama gününe çenli;»;
9) 121-nji maddanyň birinji bölegini şu görnüşde beýan etmeli:
«1. Dynç alyş, işlenilmeýän baýramçylyk we hatyra günlerindäki ýerine ýetirilen işiň hakyny tölemek, taraplaryň ylalaşygy boýunça ýylyň dowamynda dynç alyş, işlenilmeýän baýramçylyk we hatyra günlerinde işlenilen sagatlardan ýokary geçmeýän möçberde beýleki iş günlerinde rugsat berilmegi bilen ýa-da pul görnüşinde iki esse möçberinde öwezi dolunýar.»;
10) 123-nji maddanyň birinji böleginde «möçberinden pes bolmadyk» diýen sözleri aýyrmaly;
11) 156-njy maddanyň dördünji böleginde «senenama ýylynyň» diýen sözleri «ýylyň» diýen söze çalşyrmaly;
12) 238-nji maddanyň 2-nji bendinde «ortaça bir aýlyk» diýen sözleri «özüniň ortaça aýlyk» diýen sözlere çalşyrmaly;
13) 243-nji maddada:
birinji bölegi güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli;
ikinji we üçünji böleklerde «maýyp» diýen sözi «maýyplygy bolan» diýen sözlere çalşyrmaly;
14) 245-nji maddanyň üçünji böleginde «bilen» diýen sözden soň «amatsyz önümçilik faktorlarynyň täsirini aradan aýyrýan» diýen sözleri goşmaly;
15) 335-nji maddanyň mazmunynda «şeýle hem» diýen sözlerden soň «kärhanada kärdeşler arkalaşygy edarasy bolmadyk halatynda» diýen sözleri goşmaly;
16) 403-nji maddanyň birinji böleginde «maýyp» diýen sözi «maýyplygy» diýen söze çalşyrmaly;
17) 405-nji maddada:
3-nji we 4-nji bentleri güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli;
5-nji bentde «we zähmet gigiýenasy» diýen sözleri aýyrmaly;
18) Kodeksiň ýazgysynda maýyplara, maýyp çaga we maýyba salgylanmalary degişlilikde maýyplygy bolan adamlara, maýyplygy bolan çaga we maýyplygy bolan adama salgylanmalara çalşyrmaly.
II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizilýär.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri. 2019-njy ýylyň 2-nji marty.
(Türkmenistan gazeti 14.03.2019 ý.)

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler