Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisi geçiriler

0
8384
Salgysy:
Торгово-промышленный палата Турк­менистана по адресу: г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-81-(82)-(83)-(84)-(85)-(86).
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2018-nji ýylyň 29—31-nji marty aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisini geçirýär

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

29-njy martda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli,

30-njy martda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli,

31-nji martda sagat 10.00-dan 15.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-81-(82)-(83)-(84)-(85)-(86).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler