Arhiw

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty

0
69164
Salgysy:
г. Ашхабад, Копетдагский этрап, улица героя Туркменистана Атамурата Ниязова, дом 135
Telefon belgiňiz:
+993 12 405967, +993 12 405968, +993 12 402741.
Soňky täzelenme:

2017/2018-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty okamaga isleg bildiren orta bilimli Türkmenistanyň raýatlaryny giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edýändigini yglan edýär.
Harby-deňiz institutynda okamaga isleg bildiren dalaşgärler bilen orta mekdebiň okuw maksatnamasynyň çäginde, döwlet dilinde matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy dersleri hem-de beden taýýarlygy (kadalary ýerine ýetirmek) boýunça giriş synaglary kabul edilýär.
Dalaşgärleriň resminamalary ýerli etrap we şäher harby wekilliklerinde kabul edilýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler