Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky açyk görnüşli bäsleşigi gaýtadan yglan edýär

0
4048
Salgysy:
Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
+99312 40-60-02; 40-64-41.
Pocta:
tveb@online.tm
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bank kart ulgamynda «MasterCard» halkara töleg ulgamynyň galtaşykly (EMV) we galtaşyksyz hyzmatlaryny synag etmek hem-de sertifikatlaşdyrmak işlerini geçirmek boýunça açyk görnüşli bäsleşigi gaýtadan yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli resminamalary bankyň merkezi edarasyndan her gün sagat 9:30-dan 17:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň ýerleşdirilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99312 40-60-02; 40-64-41.

Elektron salgysy: tveb@online.tm

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler