Soňky habarlar

Arhiw

Täze telekeçilige maýa goýum etmek boýunça seminar

0
27940
Soňky täzelenme:

Telekeçiligiň täze ugurlaryny ösdürmäge gyzyklanma bildirýän Türkmenistanyň telekeçileri we ussat menejerleri “Täze telekeçilige nähili maýa goýum etmeli” atly seminara gatnaşmaga çagyrylýar.

Seminar Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky bilen Ýewropa Bileleşiginiň guramagynda oktýabr aýynda geçiriler.

Gatnaşmaga isleg bildirýänleriň arzalary 2022-nji ýylyň 11-nji oktýabrynyň iş gününiň ahyryna çenli kabul edilýär.

Gatnaşmak üçin arza tabşyrmagyň talaplary bilen şu salgy arkaly tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler