Soňky habarlar

Arhiw

Ahal welaýatynda sürüjilik okuwlary

0
9440
Soňky täzelenme:

Ahal welaýatynyň awtomobil mekdepleri sürüjilige dalaşgärlere hünär öwretmegiň Maksatnamasyny we synaglary tabşyrmaga taýýarlamagy teklip edýär.

Okuwlar türkmen we rus dillerinde, ýöriteleşdirilen we döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen okuw otaglarynda öňdebaryjy usullaryň peýdalanylmagy esasynda alnyp barylýar.

Hususy awtodromynda dürli derejeli sürüjileri taýýarlamak işleri alnyp barylýar we awtoulagy dolandyrmak öwredilýär.

Goşmaça maglumatlar bilen şu salgy arkaly tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler