Soňky habarlar

Arhiw

GÖÇMEDE YGTYBARLY KÖMEKÇIÑIZ

0
825
Eýesi:
Pakservice
Salgysy:
Köçe: G.Kulyÿew 2127, jaÿ - 77
Telefon belgiňiz:
+99364768855
Pocta:
pakhyzmat@gmail.com
Bahasy:
799
Web adres:
pakservice.biz@gmail.com
Soňky täzelenme:
Päk service - öý we ofis goşlaryny doly göçürüp bermäge kömek edip, goşlaryň gaplamasy edyäris Ynamly we ygtybarly iş topary. Öý we ofis goşlaryny doly göçürüp bermäne kömek edýäris. Goşlaryň gaplanmasyny, daşamasyny we ulag hyzmatyny hödürleyäris. - 40 dan gowrak gaplama serişdeleri - mebelin ähli görnüşlerini söküp we täzeden yerine dakyp berýäris - 6 dan gowrak ulag görnüşimiz bar; - Şertnama esasynda işimiz edip, size doly kepil berýäris; - 24 sagadyn içinde bir jayy goçürüp berýäris. (+99364) 76 88 55 (+99364) 79 22 99 www. pakservice. biz @pak_service_ Telekeçi Açylow Wepa. Patent № 0086292 ŞSB: 101122532482

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler