Soňky habarlar

Arhiw

«Ussat kömekçi» hususy kärhanasy gündelik zibilleri zyňmak işini amala aşyrýar

0
28848
Telefon belgiňiz:
(+993) 62 147012, (+993) 61 284766, (+993) 65 415389
Soňky täzelenme:

Kompaniýanyň hünärmeni aýyň dowamynda siziň üçin amatly we anyk kesgitlenen wagtda gelip, siziň ýaşaýan gatyňyza çykýar, taýýarlap goýan zibilli torbaňyzy alýar hem-de zibil gutusyna alyp gidýär.

Zibilleri zyňmak hyzmatyndan peýdalanmak üçin aşakdaky telefon belgilerine ýüz tutuň: (+993) 62 147012, (+993) 61 284766, (+993) 65 415389.

Doly maglumaty şu salgydan okap bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler