Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy.

0
3424
Eýesi:
Arslan Gulmyradow
Telefon belgiňiz:
443390
Pocta:
agulmyradow51@gmail.com
Soňky täzelenme:
Hormatly ýolagçylar! “Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň 03-nji sentýabryndan 8-nji “Tek bazar – Kardiologiýa merkezi” ugry boýunça gatnaýan awtobuslaryň hereket edýän ugurlaryna üýtgetmeleriň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  8-nji Tek bazar – Kardiologiýa merkezi” ugur boýunça awtobus “Teke bazar” belleniş nokadyndan ugraýar hem-de M.Kaşgary köçe – D.Azady köçe – A.Nyýazow şaýoly – S.Seýdi köçe – Tähran köçe – Mollanepes köçe – A.Nyýazow şaýoly – Garaşsyz şaýoly –Arçabil şaýoly – Çandybil şaýoly bilen hereket edip, “Kardiologiýa merkezine” barýar hem-de yzyna “Kardiologiýa merkezinden” ugraýar “Arçabil şaýoly – Garaşsyzlyk şaýoly – A.Nyýazow şaýoly – Bitarap Türkmenistan şaýoly – Galkynyş köçe – A.Nowaýy köçe – D.Azady köçe – A.Gowşudow köçe bilen hereket edip, “Teke bazar” belleniş nokadyna gelýär. Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler