Türkmenistanyň Bilim ministrligi Döwletliler köşgüniň binalarynda we desgalarynda işleri ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

0
2279
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 104-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
44-86-04; 44-84-84.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Zaid bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgüniň binalarynda we desgalarynda düýpli abatlaýyş işleriniň we inženerçilik ulgamlaryny gurnamagyň taslama-çenlik resminamalaryny düzmek hem-de bu işleri ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Ähli gyzyklanýan ýerli guramalar, kärhanalar we telekeçiler tehniki şertlerini almak we öz tekliplerini tabşyrmak üçin Türkmenistanyň Bilim ministrligine 2021-nji ýylyň 15-nji iýunyna çenli ýüzlenip bilerler:

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 104-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-86-04; 44-84-84.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler